Autor: firmaprawnicza

Zmiany w prawie lotniczym

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.- Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 235). Jak zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu znowelizowanej ustawy, celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze do nowych lub znowelizowanych przepisów Unii Europejskiej w zakresie praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego.

Zmiany dla przedsiębiorców w Kodeksie spółek handlowych i Kodeksie cywilnym

Z dniem 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany w zakresie prawa handlowego i prawa cywilnego wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, której celem jest uproszczenie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorców.

Konferencja Naukowa – Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

W dniu 28 marca 2019 r. radca prawny Aleksandra Falana z Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców prawnych sp. p. wystąpi podczas Konferencji dotyczącej praw konsumentów w przewozie lotniczym i turystyce na Uczelni Łazarskiego. Mecenas Aleksandra Falana wygłosi prelekcję na temat dochodzenia roszczeń za nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej na gruncie nowej ustawy.

Zainteresowanych tematyką zapraszamy.

Konferencja ma charakter otwarty.

Zmiany w użytkowaniu wieczystym

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa we własność tych gruntów. Powyższą zmianę wprowadzono ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716).

Wolne od podatku dochodowego jest zbycie przez spadkobiercę odziedziczonej nieruchomości po upływie 5 lat liczonych od daty jej nabycia przez spadkodawcę, a nie od daty dziedziczenia – zmiany w podatku PIT

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie korzystna dla podatników nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniająca dotychczasowe zasady naliczania podatku dochodowego związanego ze zbyciem przez spadkobiercę nieruchomości w ciągu 5 lat od daty jej nabycia w drodze dziedziczenia.

Ważny artykuł w Gazecie Wyborczej dotyczący kradzieży tożsamości

Kradzież tożsamości może posłużyć nie tylko do wyprowadzenia miliona z konta bankowego, ale także do wyłudzenia kredytów, chwilówek, zakupu telefonu czy innych drogich sprzętów na raty. Jak się okazuje także do nabycia czyjegoś mieszkania ! Osoba, która znalazła się w takiej sytuacji musi niestety poświecić wiele czasu, nerwów oraz środków żeby tę sytuację odkręcić. Opisana sytuacja niestety nie jest odosobniona.

Skutki nieterminowego rozpoznania reklamacji przez podmioty rynku finansowego

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej „uorr”), w razie niedotrzymania 30-dniowego terminu na rozpoznanie reklamacji klienta (w wyjątkowych przypadkach wydłużonego terminu 60-dniowego), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Uchwałą z dnia 13 czerwca 2018 r. (sygn. akt. III CZP 113/17) Sąd Najwyższy wyjaśnił, jak należy ww. przepis rozumieć.