Autor: firmaprawnicza

Nowe kary dla przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi Prezes UOKIK będzie mógł nałożyć karę pieniężną na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem w razie umieszczania przez przedsiębiorcę niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów zawieranych z konsumentami lub stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Jednoosobowa działalność gospodarcza po śmierci przedsiębiorcy – co wynika z nowych przepisów?

W dniu 25 listopada 2018 roku weszła w życie nowa ustawa – ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1629). Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Lepsza ochrona dla klientów bankowości elektronicznej

W dniu 20 czerwca 2018 r. do obrotu prawnego weszła zmiana przepisów Ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. 2018 poz. 1075), zwana dalej „Ustawą”. Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dyrektywa PSD2). Nowa regulacja ma w założeniu ułatwić rozwój obrotu bezgotówkowego, zwiększyć szybkość dokonywanych transakcji płatniczych, zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika w obrocie bezgotówkowym i wprowadzić lepszą ochronę dla płatnika w sytuacji wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Tym samym zaostrzony został reżim odpowiedzialności dostawcy usług płatniczych (zazwyczaj banków) za nieautoryzowane transakcje płatnicze.

Radca prawny z CERET GRZYWACZEWSKA uzyskał korzystne orzeczenie dotyczące obniżenia stawki opłaty za użytkowanie wieczyste w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości

Radca prawny Marcin Redlicki z naszej kancelarii uzyskał przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi bardzo korzystne orzeczenie dla spółki deweloperskiej ustalające obniżenie stawki za użytkowanie wieczyste z 3% do 1% w związku ze zmianą sposobu korzystania z nieruchomości na cele mieszkaniowe w trakcie realizowania inwestycji budowlanej.

Sukcesja przedsiębiorstw: Jednoosobowa działalność gospodarcza po śmierci przedsiębiorcy – nowa regulacja

25 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej jako Ustawa), która wprowadza szereg rozwiązań dotychczasowych problemów prawnych związanych ze śmiercią przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Do tej pory firma umierała de facto wraz z właścicielem. Po jego śmierci brak było bowiem możliwości prawnej kontynuacji tej działalności, posługiwania się jego numerem NIP, wygasały umowy o pracę, niektóre umowy cywilnoprawne i decyzje administracyjne, w tym zezwolenia i koncesje. Nie było również możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na firmowym koncie bankowym.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego- zmiana terminów przedawnienia roszczeń

Z dniem 9 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy- Kodeks cywilny. Wprowadzenie ww. zmian uzasadnione było przede wszystkim potrzebą wzmocnienia prawa konsumentów i skrócenia okresu przedawnienia roszczeń. Według Ministerstwa Sprawiedliwości nowelizacja ma być odpowiedzią na „częste praktyki niektórych firm windykacyjnych które wykorzystują nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia. Wnoszą do sądu powództwa o zapłatę długu, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia.”

Darowizna z poleceniem bez podatku – przełomowy wyrok NSA

Instytucjom prawa cywilnego nie można w prawie podatkowym nadawać innej treści czy znaczenia, dlatego polecenie obciążające obdarowanego nie musi oznaczać dokonania określonej czynności czy też przekazania określonej kwoty pieniędzy na rzecz osoby trzeciej. Dla zaliczenia polecenia jako ciężaru darowizny wystarczając, że nabywcą tytułem polecenia darczyńcy jest obdarowany.