Miesiąć: wrzesień 2015

Polubowne metody rozwiązywania sporów

   Parlament zakończył 10 września 2015 r. prace nad ustawą o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Propozycje zmian zakładają upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych. Szersze wykorzystanie mediacji umożliwi stronom sporu zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób niż na drodze sądowej, a przedsiębiorcom […]

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Dnia 4 września 2015 r. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. Przyjęte w niej zmiany wejdą w życie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP i upływie 6- miesięcznego vacatio legis. W świetle zmienionych przepisów zabronione będzie […]

Ułatwienia w rachunkowości dla małych firm i organizacji pozarządowych

  Dnia 12 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał, uchwaloną przez Sejm dnia 23 lipca 2015 r. nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi szereg uproszczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wśród głównych zmian wymienić należy: –          możliwość tworzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez małe jednostki, –          stosowanie uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego niż dotychczas […]