Aktualności

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że radca prawny Joanna Grzywaczewska została wyróżniona „Kryształowym Sercem Radcy Prawnego”.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez:
– świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej;
– prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej;
– udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych albo dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono;
– prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zmiany w kodeksie spółek handlowych w 2021r.

W dniu 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany w ustawie 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ( dalej jako KSH) wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza nowe zasady funkcjonowania w obrocie prawnym akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Rewolucyjne zmiany w upadłości konsumenckiej od marca 2020 r.

W dniu 24 marca 2020 r. zacznie obowiązywać większość przepisów nowelizacji z dnia 30 sierpnia 2019 r. prawa upadłościowego, w tym również przepisy dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych. Założeniem wprowadzonych zmian jest uproszczenie zasad ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz skrócenie trwania postępowania upadłościowego.

Ograniczenie zatorów płatniczych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019, poz. 1649), której celem jest zwalczanie zatorów płatniczych i zapobieganie ustalaniu w umowach nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty.

Zmiany w prawie konsumenckim w 2020r.

W dniu 1 czerwca 2020 r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( dalej jako k.c.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (dalej jako: pr.kons.) wprowadzone ustawą z dnia 8 sierpnia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Zgodnie z nadchodzącymi zmianami ochrona konsumencka zostanie rozciągnięta na przedsiębiorcę zawierającego umowę, która nie należy do przedmiotu jego działalności gospodarczej.

Instytucja nadużycia prawa procesowego

Od 7 listopada 2019 r. w polskim porządku prawnym funkcjonuje instytucja nadużycia prawa procesowego. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych ostatnią, obszerną nowelizacją ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, obowiązującą od 7 listopada 2019 r., wprowadzono w postępowaniu gospodarczym umowę dowodową. Zgodnie z art. 4589 § 1 k.p.c. strony mogą się umówić o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy (umowa dowodowa). Umowa dowodowa jest to zatem porozumienie pomiędzy stronami danego stosunku prawnego, na mocy którego wyłącza się konkretne dowody. W toku postępowania sądowego przedsiębiorcy nie będą mieli zatem możliwości powoływania się na te dowody. Umowy dowodowej nie można jednak zawrzeć w sprawach, w których roszczenia nie wynikają ze stosunków umownych, ale przykładowo z czynów niedozwolonych czy bezpodstawnego wzbogacenia.

Rejestr BDO od 1 stycznia 2020 r.

Nowelizacja z dnia 4 lipca 2019 r. dotycząca ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403 ze zm.), począwszy od 1 stycznia 2020 r. wprowadza wobec przedsiębiorców nowy obowiązek sprawozdawczości. Rejestracji w elektronicznej ewidencji prowadzonej pod nazwą „Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (w skrócie zwanej „BDO”) podlegają nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady i w konsekwencji muszą ewidencjonować takie odpady, ale także jednostki wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również przedsiębiorcy, którzy produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (unijnych).

Zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

W dniu 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie szereg zmian, mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych w biznesie. Są to m.in. zmiana stawek odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, czy zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.