Miesiąć: styczeń 2016

Zmiany w przepisach dotyczących spółek

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe. W Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) zmodyfikowana została treść art. 52. Zmiany te dotyczą procedury zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku w sytuacjach określonych w tym przepisie. Poza tym dodany został art. 52a dotyczący pobranego nienależnie (lub w wysokości wyższej od należnej) wynagrodzenia płatników lub inkasentów. Do tych zmian dostosowano treść przepisów regulujących odpowiedzialność wspólników i członków […]

Nowelizacja w zakresie odsetek kapitałowych oraz odsetek za opóźnienie

  Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzona nowelizacja ma celu dostosowanie prawa krajowego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w […]