Miesiąć: grudzień 2015

Zmiany w umowach o prace na czas określony w 2016 r.

  Od 22 lutego 2016 r. umowę na czas określony będzie można zawrzeć na okres nie dłuższy niż 33 miesiące. Okres jej wypowiedzenia będzie uzależniony od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.   […]

Opodatkowanie menedżerów 19% podatkiem liniowym

  Opodatkowanie 19% liniowym podatkiem dochodowym niektórych czynności wykonywanych przez menedżera prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą dla podmiotu przez niego zarządzanego.   Osoba, wykonująca osobiście obowiązki Prezesa Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze zarządu oraz umowy cywilnoprawnej o zarządzanie, której przedmiotem były czynności zarządcze, zwróciła się do Izby Skarbowej […]

Rewolucja w prawie własności przemysłowej

  W dniu 1 grudnia 2015 roku wchodzi w życie jedna z większych nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej w ciągu kilku ostatnich lat. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia zmiany trybu udzielania praw ochronnych na znaki towarowe, która może znacznie przyspieszyć proces rejestracji znaków w Urzędzie Patentowym. Do tej pory stosowany był tzw. system badawczy rejestracji […]

Elektroniczne biuro podawcze od 2016 r.

  Poprawienie efektywności pracy sądów, uproszczenie niektórych czynności procesowych i zwiększenie dostępu do sądu – to główne cele podpisanej 31 lipca 2015 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych (za […]

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

  Dnia 26 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie Prawa bankowego i niektórych innych ustaw, eliminującą z polskiego porządku prawnego instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Nowelizacja, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego dnia 14  kwietnia 2015 r. w […]

Nowa ustawa ? Prawo restrukturyzacyjne

  Dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne. Celem ustawy jest wprowadzenie instytucji prawnych i mechanizmów, które pozwolą na realizację tzw. „polityki nowej szansy”. W drodze ustawy wprowadzone zostaną cztery postępowania restrukturyzacyjne: o zatwierdzenie układu, przyspieszone układowe, układowe oraz sanacyjne, które mają pozwolić przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji […]