Opodatkowanie 19% liniowym podatkiem dochodowym niektórych czynności wykonywanych przez menedżera prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą dla podmiotu przez niego zarządzanego.   Osoba, wykonująca osobiście obowiązki Prezesa Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze zarządu oraz umowy cywilnoprawnej o zarządzanie, której przedmiotem były czynności zarządcze, zwróciła się do Izby Skarbowej […]

 

Opodatkowanie 19% liniowym podatkiem dochodowym niektórych czynności wykonywanych przez menedżera prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą dla podmiotu przez niego zarządzanego.

 

Osoba, wykonująca osobiście obowiązki Prezesa Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze zarządu oraz umowy cywilnoprawnej o zarządzanie, której przedmiotem były czynności zarządcze, zwróciła się do Izby Skarbowej w Łodzi z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych.

 

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że oprócz obecnie wykonywanych czynności zarządczych zamierza prowadzić własną jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradczo-marketingowych i jako podmiot gospodarczy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, świadczyć będzie takie usługi na rzecz zarządzanej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązki wynikające z dwóch umów „umowy o zarządzanie” oraz „umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu” mają się na siebie nie nakładać, a działania wynikające z zakresu „umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu” są działaniami odrębnymi, wykonywanymi poza czasem sprawowania obowiązków zarządu, z wykorzystaniem swojego doświadczenia, osobistych znajomości i powiązań, które mają służyć również zarządzanej przez wnioskodawcę spółce, ale nie mieszczą się one w możliwościach wynikających z „umowy o zarządzanie”. Realizacja powyższej, zawartej na czas nieokreślony, umowy odbywać się ma w pomieszczeniach wynajmowanych od spółki, w szczególności w dni wolne od pracy i w godzinach popołudniowych. Zakres przedmiotowy umowy doradczo-marketingowej będzie inny niż umowy o zarządzanie. Dokumentem stanowiącym podstawę wypłaty wynagrodzenia za wykonane usługi ma być faktura VAT wystawiana po zakończeniu miesiąca.

 

Zdaniem wnioskodawcy, wykonując działalność doradczą i marketingową w formie podmiotu gospodarczego, korzystać on będzie z prawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (19% podatkiem liniowym), natomiast dochody uzyskiwane z tytułu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu spółki opodatkowane będą według progresywnej tabeli podatkowej.

 

W związku z powyższym, wnioskodawca zwrócił się do Izby Skarbowej w Łodzi z pytaniem czy w przedstawionym stanie faktycznym możliwym prawnie jest opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych – 19 % podatkiem liniowym – dochodów, które wnioskodawca będzie uzyskiwał z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania doradztwa i marketingu na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z którą jednocześnie będzie związany umową cywilnoprawną o zarządzanie za wynagrodzeniem.

 

Dnia 13 listopada 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał indywidualną interpretację podatkową, sygn.: IPTPB3/4511-44/15-6/KJ, zgodnie z którą powyższe stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest prawidłowe – nie ma przeszkód w opodatkowaniu 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej wnioskodawcy, w zakresie której wykonywał on będzie umowę zlecenia obejmującą zakresem doradztwo i marketing na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z którą jednocześnie będzie związany umową cywilnoprawną o zarządzanie za wynagrodzeniem.