W dniu 1 grudnia 2015 roku wchodzi w życie jedna z większych nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej w ciągu kilku ostatnich lat. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia zmiany trybu udzielania praw ochronnych na znaki towarowe, która może znacznie przyspieszyć proces rejestracji znaków w Urzędzie Patentowym. Do tej pory stosowany był tzw. system badawczy rejestracji […]

 

W dniu 1 grudnia 2015 roku wchodzi w życie jedna z większych nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej w ciągu kilku ostatnich lat. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia zmiany trybu udzielania praw ochronnych na znaki towarowe, która może znacznie przyspieszyć proces rejestracji znaków w Urzędzie Patentowym. Do tej pory stosowany był tzw. system badawczy rejestracji znaków towarowych. Polegał on na tym, że Urząd Patentowy każdorazowo badał, czy zgłoszony znak nie jest identyczny lub podobny do wcześniej zgłoszonych oznaczeń, miał zatem obowiązek odmówić udzielenia ochrony w sytuacji stwierdzenia istnienia podobieństwa ze znakami wcześniej zarejestrowanymi, które mogą wprowadzić w błąd. Od 1 grudnia 2015 r. zastosowanie znajdzie tzw. system sprzeciwów, który będzie polegać na tym, że Urząd Patentowy ograniczy badanie zgłoszenia znaku jedynie do kwestii formalnych oraz obligatoryjnych przesłanek rejestracji, bez sprawdzania potencjalnych kolizji z wcześniejszymi znakami. Po opublikowaniu informacji o zgłoszeniu, uprawnieni posiadający identyczne lub podobne znaki zgłoszone wcześniej, będą mieli prawo złożyć sprzeciw dotyczący rejestracji zgłoszonego oznaczenia. W przypadku braku sprzeciwu Urząd Patentowy udzieli prawa ochronnego. Zmiana systemu ma znacząco przyspieszyć czas rejestracji znaków towarowych. Pozytywną konsekwencją zmiany trybu rejestracji będzie również to, że wcześniejsze nieużywane oraz nieistotne dla uprawnionych znaki towarowe nie będą stanowiły przeszkody rejestracji w przypadku braku złożenia sprzeciwu przez ich właściciela. Za pewną niedogodność uznać należy natomiast konieczność dokładniejszego monitorowania nowych zgłoszeń znaków towarowych przez uprawnionych oraz ponoszenie przez nich kosztów w przypadku konieczności złożenia sprzeciwu wobec zgłoszeń znaków podobnych lub identycznych.