Miesiąć: wrzesień 2016

Nowa forma czynności prawnych – forma dokumentowa

Dnia 8 września 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy -Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przyjęta nowelizacja przewiduje między innymi wprowadzenie do obrotu prawnego nowej formy dokonywania czynności prawnych, tj. formy dokumentowej.

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

  Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy umowę o pracę trzeba zawrzeć jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Jeżeli umowa o pracę nie będzie zawarta na piśmie, np. strony ustalą ustnie jej warunki, pracownik musi otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej zawartej umowy jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed […]

SN: Utrata zaufania pracownika jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę.

  Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Sądu Najwyższego utrata zaufania do pracownika może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli znajduje oparcie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej oraz nie jest wynikiem arbitralnych ocen lub subiektywnych uprzedzeń.   Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych rozpatrywał skargę kasacyjną ws. o przywrócenie do […]