Miesiąć: sierpień 2017

Najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy

W dniu 24 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę istotną dla kształtowania się rynku wynajmu pojazdów zastępczych. W ocenie Sądu wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

Komornicy nie mogą podwyższać opłat egzekucyjnych o VAT.

W dniu 27 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (u.k.s.e.), o podatek od towarów i usług.