Miesiąć: wrzesień 2018

Lepsza ochrona dla klientów bankowości elektronicznej

W dniu 20 czerwca 2018 r. do obrotu prawnego weszła zmiana przepisów Ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. 2018 poz. 1075), zwana dalej „Ustawą”. Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dyrektywa PSD2). Nowa regulacja ma w założeniu ułatwić rozwój obrotu bezgotówkowego, zwiększyć szybkość dokonywanych transakcji płatniczych, zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika w obrocie bezgotówkowym i wprowadzić lepszą ochronę dla płatnika w sytuacji wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Tym samym zaostrzony został reżim odpowiedzialności dostawcy usług płatniczych (zazwyczaj banków) za nieautoryzowane transakcje płatnicze.

Radca prawny z CERET GRZYWACZEWSKA uzyskał korzystne orzeczenie dotyczące obniżenia stawki opłaty za użytkowanie wieczyste w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości

Radca prawny Marcin Redlicki z naszej kancelarii uzyskał przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi bardzo korzystne orzeczenie dla spółki deweloperskiej ustalające obniżenie stawki za użytkowanie wieczyste z 3% do 1% w związku ze zmianą sposobu korzystania z nieruchomości na cele mieszkaniowe w trakcie realizowania inwestycji budowlanej.