Radca prawny Marcin Redlicki z naszej kancelarii uzyskał przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi bardzo korzystne orzeczenie dla spółki deweloperskiej ustalające obniżenie stawki za użytkowanie wieczyste z 3% do 1% w związku ze zmianą sposobu korzystania z nieruchomości na cele mieszkaniowe w trakcie realizowania inwestycji budowlanej.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie o sygn. akt I ACa 1498/17, zostało wydane w sprawie, której przedmiotem było powództwo dewelopera reprezentowanego przez radcę prawnego Marcina Redlickiego dotyczące obniżenia stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości z celu przemysłowego na mieszkaniowy z uwagi na rozpoczęcie robót budowlanych budynku mieszkaniowego wielorodzinnego.

Sąd Apelacyjny w Łodzi uwzględniając apelację dewelopera, uznał, że sprawnie realizowany proces budowlany może stanowić przesłankę do ustalenia, że doszło do trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości, co w konsekwencji powoduje możliwość obniżenia stawki procentowej opłaty rocznej i jej ustalenie na poziomie 1 % dla terenu, na którym dopiero powstaje budynek mieszkalny, albo mieszkalno-usługowy z przeważającą funkcją mieszkalną.

Tym samym Sąd drugiej instancji podzielił argumentację użytkownika wieczystego i zastosował korzystną dla niego interpretację art. 73 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stwierdzając zupełnie odmiennie od stanowiska wyrażonego przez Prezydenta Miasta Łodzi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi oraz Sąd Okręgowy w Łodzi orzekający w pierwszej instancji, że dla ustalenia trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego.

Uzyskanie tak korzystnego rozstrzygnięcia dla naszego klienta jest dobrą wiadomością dla innych inwestorów realizujących projekty mieszkaniowe na terenach oddanych w użytkowanie wieczyste i daje nadzieję na przełamanie niekorzystnego nurtu interpretacyjnego stosowanego przez organy właścicielskie.