W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105), wprowadzająca tzw. „Polski Ład”, która nowelizuje także ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

  1. Od 1 stycznia 2023 roku zmiana limitu jednorazowej wartości transakcji od którego zależy obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego

Ustawodawca wprowadzając omawiane zmiany, zdecydował się na zmniejszenie limitu jednorazowej transakcji, od którego konieczne będzie dokonywanie rozliczeń za pomocą rachunku płatniczego. Do dnia 31 grudnia 2022 r. limit ten będzie wynosił 15.000,00 zł, jednakże od dnia 1 stycznia 2023 r. zostanie istotnie zmniejszony do kwoty 8.000,00 zł. Pierwotnie zmniejszenie limitu jednorazowej transakcji, od której zależy obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego miał wejść w życie 1 stycznia 2022 r., jednakże ustawodawca ostatecznie zdecydował się na wprowadzenie tychże zmian od dnia
1 stycznia 2023 r.

Kiedy przedsiębiorca zgodnie z art. 19 pr. przed. musi dokonywać bądź przyjmować płatność związaną z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego?

Każdy przedsiębiorca jest obowiązany do dokonywania bądź przyjmowania płatności związanej z wykonywaną działalnością gospodarczą, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł (od 1 stycznia 2023 r. ? 8.000,00 zł) lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Jakie konsekwencje prawne poniesie przedsiębiorca nie wywiązując się z powyżej opisanego obowiązku?

Przedsiębiorca, który nie wywiąże się z obowiązku określonego w art. 19 Pr. przed. poniesie konsekwencje podatkowe tj. przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, części transakcji, która nie została dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego, w przypadku spełnienia przesłanek z art. 19 Pr. przed.

  1. Obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorcę możliwości dokonywania płatności za świadczone usługi przy użyciu instrumentu płatniczego

Celem zwiększenia w obrocie ilości transakcji bezgotówkowych, ustawodawca zdecydował się też na wprowadzenie począwszy od 01.01.2022 r. obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorców swoim kontrahentom możliwości dokonywania rozliczeń przy użyciu instrumentu płatniczego.

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

Obowiązek umożliwienia swoim kontrahentom dokonywania płatności za świadczone usługi przy użyciu instrumentów płatniczych, od dnia 01.01.2022 r. będzie spoczywał na każdym przedsiębiorcy z wyłączeniem tych przedsiębiorców, na których ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) nie nakłada obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, czyli kas fiskalnych.

Czy instrument finansowy określony przez ustawodawcę to tylko terminal płatniczy?

Ustawodawca wskazując na obowiązek umożliwienia przez przedsiębiorcę swoim kontrahentom płatności za pośrednictwem instrumentu płatniczego, jednocześnie odwołuje nas do jego definicji określonej w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 z późn. zm.) tj. instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego; Analizując przywołaną wyżej definicję instrumentu płatniczego, należy uznać, iż jest ona niezwykle szeroka i dotyczyć może przeróżnych sposobów dokonywania zapłaty za usługi świadczone przez przedsiębiorców, a więc nie dotyczy ona tylko i wyłącznie obowiązku umożliwienia kontrahentowi płatności za pomocą terminalu płatniczego. Przykładowo takimi instrumentami płatniczymi mogą być płatności za pośrednictwem systemu BLIK, możliwość dokonywania przelewów, używanie różnych aplikacji umożliwiających płatność bezgotówkową, czy udostępnianie kontrahentowi narzędzi mobilnych. Wartym podkreślenia jest także fakt, że kontrahent w każdym momencie może zrezygnować z zaproponowanego przez przedsiębiorcę sposobu płatności i dokonać płatności np. gotówkowo, jednakże przy wyborze takiego sposobu dokonywania płatności, przedsiębiorca musi liczyć się z opisanymi w pierwszej części aktualności limitami jednorazowej wartości transakcji, które od dnia 01.01.2023 r. zmniejszą się z kwoty wynoszącej 15.000,00 zł do kwoty 8.000,00 zł. Każda jednorazowa transakcja powyżej kwoty stanowiącej ustawowy limit będzie mogła być rozliczana tylko za pośrednictwem rachunku bankowego.

 Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, a powyższe zmiany budzą Twoje wątpliwości możesz skontaktować się z nami kierując e-mail na adres firmaprawnicza@firmaprawnicza.pl lub dzwoniąc do nas pod numer +48 42 633 06 93..

Powyższa aktualność została zamieszczona w celu informacyjnym. Żadna z informacji nie stanowi porady prawnej.