Dnia 26 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie Prawa bankowego i niektórych innych ustaw, eliminującą z polskiego porządku prawnego instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Nowelizacja, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego dnia 14  kwietnia 2015 r. w […]

 

Dnia 26 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie Prawa bankowego i niektórych innych ustaw, eliminującą z polskiego porządku prawnego instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Nowelizacja, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego dnia 14  kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt. P 45/12. We wskazanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że uprawnienie banków do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych narusza zasadę równego traktowania. Trybunał wskazał, że bank i jego klienci są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego opartego na zasadzie równości stron i autonomii ich woli, wobec czego powinni mieć równe możliwości obrony swoich praw i interesów wynikających z zawartej umowy.

Dotychczas banki uprawnione były do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych, które po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd, stanowiły podstawę egzekucji wobec osób, które bezpośrednio z bankiem dokonywały czynności bankowych albo były dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z czynności bankowych. Po nowelizacji banki będą zmuszone dochodzić swoich należności przysługujących im wobec klientów w postępowaniu sądowym.

Poza likwidacją bankowego tytułu egzekucyjnego nowa ustawareguluje również procedurę restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców i pożyczkobiorców. Ponadto, na jej podstawie do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzony został przepis, według którego w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.