Odpowiedzialność za zaległości podatkowe. W Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) zmodyfikowana została treść art. 52. Zmiany te dotyczą procedury zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku w sytuacjach określonych w tym przepisie. Poza tym dodany został art. 52a dotyczący pobranego nienależnie (lub w wysokości wyższej od należnej) wynagrodzenia płatników lub inkasentów. Do tych zmian dostosowano treść przepisów regulujących odpowiedzialność wspólników i członków […]

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe.

W Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) zmodyfikowana została treść art. 52. Zmiany te dotyczą procedury zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku w sytuacjach określonych w tym przepisie. Poza tym dodany został art. 52a dotyczący pobranego nienależnie (lub w wysokości wyższej od należnej) wynagrodzenia płatników lub inkasentów. Do tych zmian dostosowano treść przepisów regulujących odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek.

Utrata bytu spółki a odpowiedzialność.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r., utrata bytu prawnego spółki handlowej niemającej osobowości prawnej nie powoduje wygaśnięcia jej zobowiązań podatkowych. Jeżeli zaległość podatkowa takiej spółki powstaje już po utracie jej bytu prawnego, odpowiedzialność podatkową powinny ponosić osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki. W związku z tymi założeniami nowe brzmienie otrzymał art. 115 § 2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z drugim zdaniem tego przepisu za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po rozwiązaniu spółki (obecnie tylko te zobowiązania są objęte odpowiedzialnością), za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał po rozwiązaniu spółki, oraz za zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a Ordynacji podatkowej powstałe po rozwiązaniu spółki, odpowiadać będą osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.

Analogiczne w przypadku spółek kapitałowych w art. 116 Ordynacji podatkowej dodany został także § 2a. Po zmianie stanowi on, że za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po likwidacji spółki, za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał po likwidacji spółki, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe po likwidacji spółki, odpowiadają osoby pełniące obowiązki członka zarządu w momencie likwidacji spółki. Przepis art. 115 § 4 stosować się będzie odpowiednio do byłego członka zarządu.

Wniesienie aportu do spółki.

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniona została treść art. 93a Ordynacji podatkowej. Reguluje on zasady sukcesji na gruncie prawa podatkowego w przypadku przekształceń podmiotów. Nowe brzmienie otrzymała regulacja dotycząca skutków wniesienia przez osobę fizyczną aportem swojego przedsiębiorstwa do spółki niemającej osobowości prawnej. Do tej pory stosowało się odpowiednio art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej. Od 2016 roku rozwiązanie to zastąpił nowy przepis, tj. art. 93a § 5 Ordynacji podatkowej. Stanowi on, że spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa wniesionego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej. Jest to regulacja analogiczna do tej, jaka obecnie dotyczy jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.