Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Dnia 4 września 2015 r. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. Przyjęte w niej zmiany wejdą w życie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP i upływie 6- miesięcznego vacatio legis. W świetle zmienionych przepisów zabronione będzie […]

 

Dnia 4 września 2015 r. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. Przyjęte w niej zmiany wejdą w życie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP i upływie 6- miesięcznego vacatio legis.

W świetle zmienionych przepisów zabronione będzie proponowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom, a także proponowanie ich nabycia w sposób nieadekwatny do ich charakteru. Ponadto w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, organ będzie mógł wydać decyzję tymczasową, szybko zapobiegając tym samym dalszemu stosowaniu praktyk zagrażających interesom konsumentów. Wprowadzona zostanie również instytucja „tajemniczego klienta”, pozwalająca na pozyskanie dowodów w postępowaniu w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, z której UOKiK będzie mógł skorzystać po uzyskaniu zgody sądu.

Nowelizacja przewiduje również nowy model kontroli postanowień wzorców umownych. W świetle zmienionych przepisów Prezes UOKiK będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej uznać postanowienie wzorca umownego za niedozwolone i zakazać jego wykorzystywania. Takie decyzje będą skuteczne tylko w stosunku do przedsiębiorcy stosującego niedozwolone postanowienie umowne oraz konsumentów, którzy zawarli z danym przedsiębiorcą umowę. Prezes UOKIK wydając decyzję będzie mógł jednocześnie nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji, jednakże przedsiębiorca będzie mógł uniknąć obowiązku zapłaty kary w razie zobowiązania się do zmiany praktyk. Od wydanej przez Prezesa UOKIK decyzji przysługiwać będzie odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.