Dnia 12 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał, uchwaloną przez Sejm dnia 23 lipca 2015 r. nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi szereg uproszczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wśród głównych zmian wymienić należy: –          możliwość tworzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez małe jednostki, –          stosowanie uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego niż dotychczas […]

 

Dnia 12 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał, uchwaloną przez Sejm dnia 23 lipca 2015 r. nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi szereg uproszczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wśród głównych zmian wymienić należy:

          możliwość tworzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez małe jednostki,

          stosowanie uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego niż dotychczas katalogu jednostek, w zakresie ewidencji umów leasingu, ujmowania odroczonego podatku dochodowego oraz wyceny instrumentów finansowych.,

          ujednolicenie przepisów dotyczących terminu przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro,

          umożliwienie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (zamiast ksiąg rachunkowych) przez małe organizacje pozarządowe,

          zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Spółdzielczym przez spółdzielnie.

Zmianami w zakresie uproszczonych sprawozdań finansowych objęte zostaną m.in. spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, które spełnią co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów:

  1. suma bilansowa nie wyższa niż 17 mln zł,
  2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie wyższe niż 34 mln zł,
  3. przeciętne zatrudnienie nie wyższe niż 50 osób.

Podmioty te uzyskają możliwość sporządzania jedynie skróconych sprawozdań finansowych obejmujących: uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową zawierającą ograniczoną liczbę danych.

Możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (zamiast ksiąg rachunkowych) otrzymają natomiast organizacje pozarządowe, których roczne przychody z określonych w ustawie źródeł nie przekroczą 100 tys. zł. Uproszczenia te nie będą jednak obejmowały spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Główną przyczyną wprowadzenia powyższych zmian była konieczność implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Znowelizowane przepisy, za wyjątkiem przepisów umożliwiających organizacjom pozarządowym prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.