Udostępnienie pracownikowi paliwa stanowi nieodpłatne świadczenie z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego w rozumieniu art. 12 ustawy o PIT

Ustawodawca w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT ustalił wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, której wysokość zależy od pojemności silnika samochodu i jest to 250 złotych albo 400 złotych miesięcznie. Na gruncie tego przepisu powstała wątpliwość co do tego, czy ustalony ryczałt obejmuje też wartość paliwa udostępnionego pracownikowi wraz z samochodem. Organy podatkowe oraz wojewódzkie sądy administracyjne stały na różnych stanowiskach.

W wyroku z dnia 10 lipca 2018 roku wyżej opisany problem rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny opowiadając się za stanowiskiem, zgodnie z którym udostępnienie pracownikowi paliwa nie stanowi świadczenia odrębnego od udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, co oznacza, że ryczałt ustalony w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT obejmuje także przychód z tytułu udostępnionego paliwa. Naczelny Sąd Administracyjny, tym samym, podzielił pogląd wyrażany przez wojewódzkie sądy administracyjne rozstrzygające w podobnych sprawach, że świadczeniem pracodawcy (objętym ryczałtem) nie jest samo udostępnienie samochodu, a także zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania oraz ponoszenie w związku z tym wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie użytkowanie (czyli również kosztów związanych z zakupem paliwa).