Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe wyłącznie w formie elektronicznej i według ściśle określonych zasad.

Dnia 1 października 2018 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące m.in Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Ustawę o rachunkowości, a dotyczące nowego sposobu sporządzania i składania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców. Zmiany te mają związek z postępująca cyfryzacją postępowań przed sądami rejestrowymi.

Nowelizacja zmienia art. 45 Ustawy o rachunkowości wprowadzając nowe postanowienia, zgodnie z którymi sprawozdania finansowe będą mogły być sporządzane wyłącznie w postaci elektronicznej, a ich podpisywanie będzie się odbywało przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Nowelizacja zakłada, że sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządzane będą wyłącznie w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Co istotne, nowelizacja obejmie także sprawozdania sporządzone, a niezłożone przed wejściem w życie nowych przepisów, tj. przed dniem 1 października 2018 r. W takim wypadku koniecznym będzie dostosowanie już przygotowanych już sprawozdań do wymogów przewidzianych nowelizacją, tj. ich dostosowanie do określonej struktury logicznej i formatu pliku, a także podpisanie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP – po dniu 1 października 2018 r. sprawozdania nie spełniające w/w wymagań nie będą bowiem przez sądy rejestrowe przyjmowane.

Nowelizacja wprowadza ponadto zmiany do art. 20 Ustawy o krajowym rejestrze sądowym – od 1 października 2018 r., po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych, sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania będą  przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego także do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Oznacza to, że zniesiony zostanie dotychczasowy obowiązek składania sprawozdań finansowych przez podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego do właściwego urzędu skarbowego.

Wpis do KRS, oraz wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych, będą miały charakter ewidencyjny i informacyjny, jeżeli zostaną dokonane automatycznie, bez udziału sądu rejestrowego, na skutek wykonania obowiązku sprawozdawczego przez przedsiębiorcę. Tak samo będzie w przypadku zgłoszenia informacji o braku obowiązku składania do akt rejestrowych dokumentów finansowych.

 

Kolejne zmiany związane z cyfryzacją postępowań rejestrowych wejdę w życie w marcu 2020 r.