Wolne od podatku dochodowego jest zbycie przez spadkobiercę odziedziczonej nieruchomości po upływie 5 lat liczonych od daty jej nabycia przez spadkodawcę, a nie od daty dziedziczenia – zmiany w podatku PIT

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie korzystna dla podatników nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniająca dotychczasowe zasady naliczania podatku dochodowego związanego ze zbyciem przez spadkobiercę nieruchomości w ciągu 5 lat od daty jej nabycia w drodze dziedziczenia.

Dotychczasowa regulacja przewidywała, że spadkobierca zbywając odziedziczoną nieruchomość, przed upływem 5 lat od daty jej nabycia w drodze spadku, zobowiązany był do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy stanowiły bowiem, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i prawach majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości bądź tych praw ( także w drodze dziedziczenia), rodziło obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Bez znaczenia przy tym była okoliczność odnosząca się do czasu przez jaki spadkodawca pozostała właścicielem nieruchomości.

Nowelizacja jednak wprowadziła nowe rozwiązania poprzez dodanie dodatkowej regulacji w postaci ust. 5-7 art. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aktualnie przepisy stanowią, że w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, czy też prawa wieczystego użytkowania gruntów, okres pięcioletni, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Innymi słowy, nie powstanie obowiązek podatkowy w sytuacji, gdy sprzedający spadkobierca sprzeda nabytą nieruchomość po upływie 5 lat od dnia nabycia bądź jej wybudowania przez spadkodawcę, a nie jak było dotychczas po upływie 5 lat liczonych od dnia jej nabycia przez spadkobiercę w drodze dziedziczenia (najczęściej od chwili śmierci spadkodawcy). Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego nie trzeba zatem czekać ze sprzedażą nieruchomości 5 lat od dnia jej nabycia w drodze spadku, wystarczy, że upłynęło 5 lat od dnia jej nabycia przez zmarłego.

Powyższe odnosi się również do osób rozwiedzionych czy też wdowców. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych tj. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, okres pięcioletni liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, a nie od daty ustania małżeństwa.

Ponadto warto zaznaczyć, że nowelizacja o której mowa powyżej przewiduje, że nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.