Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Specjalizujemy się w prawie własności przemysłowej świadcząc szereg  usług związanych ze sprawami patentowymi:

  1. badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych;
  2. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz reprezentacja klienta w związku z ubieganiem się o ochronę znaku towarowego oraz wzoru przemysłowego w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, w trybie wspólnotowym przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (EUIPO), w trybie międzynarodowym przed Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO);
  3. utrzymywanie ochrony praw wyłącznych (odnawianie ochrony, wnoszenie opłat) oraz dokonywanie stosownych czynności w celu zmian w rejestrach prowadzonych przez urzędy rejestrujące dobra własności przemysłowej;
  4. reprezentacja Klientów przed UPRP, sądami administracyjnymi oraz EUIPO w sprawach spornych o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych;
  5. dochodzenie na drodze sądowej roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej;
  6. przygotowanie oraz opiniowanie umów z zakresu własności intelektualnej m.in. umów przenoszących prawa, umów licencyjnych, umów o współpracę naukowo-badawczą, umów z zakresu transferu technologii, a także regulaminów używania znaku towarowego;
  7. sporządzanie opinii prawnych dotyczących problematyki praw na dobrach niematerialnych w szczególności dotyczących oceny zdolności rejestrowej, oceny naruszenia dóbr własności przemysłowej;
  8. doradztwo w zakresie strategii zarządzania dobrami własności przemysłowej.