Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Usługi prawne w zakresie prawa cywilnego świadczone przez Kancelarię Ceret Grzywaczewska obejmują w szczególności:

  • przygotowujemy projekty umów, w szczególności: sprzedaży, dostawy, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, leasingu, pożyczki, zlecenia, umowy agencyjnej, umowy spółki cywilnej,  factoringu, franchisingu, współpracy, licencji, sublicencji, konsorcjum, dystrybucji, umów dotyczących obrotu wierzytelnościami,
  • przygotowujemy ogólne warunki umów,
  • opiniujemy umowy, ogólne warunki umów oraz doradzamy w wyborze klauzul umownych zwiększających bezpieczeństwo naszych Klientów w obrocie prawnym,
  • doradzamy w zakresie wszelkich problemów prawnych związanych z zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem umów, niedozwolonymi klauzulami umownymi, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, roszczeniami z tytułu szkód na osobach i w mieniu wyrządzonych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także w sprawach związanych z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, ochroną prawa do firmy, ze zniesieniem współwłasności, służebnością przesyłu oraz windykacją należności,
  • prowadzimy negocjacje, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych.