Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy:

Reprezentujemy pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych, w szczególności w zakresie roszczeń:

  • o zapłatę wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
  • związanych z dyskryminacją i mobbingiem,
  • związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, zarówno za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia,
  • o naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy,
  • z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone,
  • z tytułu wypadków przy pracy,
  • związanych z ustanowionym zakazem konkurencji,

Opiniujemy umowy z zakresu prawa pracy, a w szczególności umowy o pracę, umowy o zachowanie poufności oraz umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po zakończeniu stosunku pracy.