Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Kompleksowo obsługujemy aspekty prawne projektów współfinansowanych ze środków UE, a w szczególności zajmujemy się:

  1. przygotowaniem dokumentów niezbędnych do prawidłowego wydatkowania w projekcie środków otrzymanych w ramach dofinansowania z EFS (umowy, uchwały, zapytania ofertowe, SIWZ);
  2. weryfikacją podejmowanych przez Beneficjenta działań związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych jak również zasady konkurencyjności;
  3. weryfikacją dokumentów przygotowanych przez Beneficjenta w toku realizacji projektu;
  4. sporządzaniem opinii prawnych w przedmiocie interpretacji przepisów unijnych i przepisów polskich mających wpływ na prawidłową realizację projektu;
  5. reprezentacją beneficjenta w postępowaniach sądowych, sądowo – administracyjnych i administracyjnych.