Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną wszystkich organizacji pozarządowych, w tym:

 • stowarzyszeń,
 • fundacji,
 • izb gospodarczych,
 • organizacji pożytku publicznego,
 • organizacji sportowych.

Naszym Klientom oferujemy:
A. pełną pomoc prawną przy tworzeniu organizacji, w tym:

 1. przy tworzeniu aktów wewnętrznych organizacji: statutu, regulaminów, projektów uchwał,
 2. przy powoływaniu władz organizacji,
 3. przy zawieraniu umów najmu lokali, umów bezpłatnego użyczenia lokali, umów zlecenia, umów o pracę, umów o współpracy,
 4. w przygotowywaniu i zgłaszaniu dokumentów do odpowiednich rejestrów oraz utworzenia rachunku bankowego,
 5. w zakresie prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 6. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez organizację,
 7. w zakresie uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego,
 8. w zakresie obowiązków podatkowych, płacowych, wobec pracowników, osób współpracujących, założycieli organizacji, osób powołanych do pełnienia funkcji w organizacji,
 9. w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

B. obsługę korporacyjną organizacji, w tym m.in.:

 1. opiniujemy akty wewnętrzne organizacji: statuty, regulaminy, projekty uchwał, umowy, zalecenia i wytyczne,
 2. zapewniamy obsługę prawną walnych zgromadzeń, posiedzeń władz organizacji,
 3. przygotowujemy i opiniujemy dokumenty zgłaszane do KRS, ZUS, GUS, Urzędu Skarbowego,
 4. przeprowadzamy zmiany formalne w organizacji,
 5. pomagamy w zakresie obowiązków sprawozdawczych,
 6. zapewniamy pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje.

C. pomoc w sprawach z zakresu prawa pracy, podatków, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych,

D. pomoc w sprawach dotyczących kontroli organizacji pozarządowych,

E. pomoc prawną w sprawach związanych z pozyskaniem i realizacją projektów unijnych przez organizacje,

F. pełne wsparcie przy rozwiązaniu, likwidacji oraz upadłości organizacji.