Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zmiany obejmują, m.in. pojawienie się nowych instytucji, w tym instytucji milczącego załatwienia sprawy (art. 122a-122g Kodeksu postępowania administracyjnego) oraz mediacji w postępowaniu administracyjnym (art. 96a-96n k.p.a.). Wprowadzono także zasadę rozstrzygania niejasności treści normy prawnej na korzyść strony (art. 7a k.p.a.).


Odszkodowanie za niepoinformowanie o odwołanym locie

W wyroku z dnia 11 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C 302/16) orzekł o możliwości dochodzenia przez pasażerów od przewoźnika odszkodowania w przypadku niepoinformowania ich o odwołanym locie.


Nowe obowiązki związane z przewozem towarów wrażliwych

Z dniem 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów (dalej jako Ustawa). Oznacza to nowe obowiązki dla podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu.


Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej

1 marca 2017 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która daje komornikom  możliwość sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej.


Ważność wadium wnoszonego przez konsorcjum

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 lipca 2016 roku, KIO 1211/16, opowiedziała się za stanowiskiem, zgodnie z którym dla ważności wadium wnoszonego przez konsorcjum w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej nie jest wystarczające wymienienie w treści gwarancji wadialnej jednego spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli jednocześnie brak jest w treści gwarancji informacji o tym, że zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach konsorcjum.


Podatek od spadku nabytego przez konkubenta

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, konkubent nie może zostać zaliczony do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.


Zmiana wysokości opłat patentowych

Niektóre opłaty związane z ochroną znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych zostaną obniżone – to główne postanowienia opublikowanego właśnie rozporządzenia nowelizującego dotychczasowe przepisy.


Zdaniem Sądu Najwyższego naruszenie obowiązku zapewnienia pracownikom faktycznego bezpieczeństwa może uzasadniać odpowiedzialność pracodawcy za wyrządzenie szkody.

Zawinione uchybienia pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy, które pozostają w związku przyczynowym z zaistniałą szkodą mogą prowadzić do ziszczenia się dyspozycji art. 415 k.c. Takie stanowisko przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 2016 r., sygn. akt III PK 146/15. Pracodawca ma obowiązek realizacji powszechnie obowiązujących przepisów bhp jak również ma obowiązek zagwarantowania faktycznego bezpieczeństwa. […]