Darowizna z poleceniem bez podatku – przełomowy wyrok NSA

Instytucjom prawa cywilnego nie można w prawie podatkowym nadawać innej treści czy znaczenia, dlatego polecenie obciążające obdarowanego nie musi oznaczać dokonania określonej czynności czy też przekazania określonej kwoty pieniędzy na rzecz osoby trzeciej. Dla zaliczenia polecenia jako ciężaru darowizny wystarczając, że nabywcą tytułem polecenia darczyńcy jest obdarowany.


Monitoring w miejscu pracy (i nie tylko).

Począwszy od 25 maja 2018 r., na kanwie nowej Ustawy o ochronie danych osobowych, do polskiego porządku prawnego weszły w życie nie tylko głośne już regulacje dotyczące operacji przetwarzania, implementujące przepisy tzw. RODO, lecz również przepisy w przedmiocie monitoringu pracowników.


Zmiany w ustawie o KRS – składanie sprawozdań finansowych

W dniu 15 marca 2018 r. weszły w życie regulacje zmieniające m.in. zasady składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS). Dalsze nowości związane z uchwaleniem ustawy z dnia 26 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej Ustawa) będą wchodzić w życie odpowiednio od 1 października 2018 r. oraz 1 marca 2020 r., zaś ich celem jest usystematyzowanie kontaktu przedsiębiorców z KRS oraz zintegrowanie rejestrów przedsiębiorców w ramach Unii Europejskiej.


Rozszerzenie możliwości odwołania do KIO przy przetargach poniżej progów unijnych

Z art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) wynika, że jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE z dnia 22 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2479 ze zm.), to wówczas odwołanie przysługuje, między innymi od „czynności wyboru najkorzystniejszej oferty” (pkt 6 omawianego przepisu).


Podatek od wygranej w konkursie na portalu Facebook

Zwycięzca konkursu zorganizowanego na portalach społecznościowych zapłaci 10 % podatek PIT, jeżeli wygrana przekroczy wartość 2.000 zł. Tak ocenił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej na wniosek spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji słodyczy.


OBOWIĄZEK NOTYFIKACYJNY NA GRUNCIE RODO

Mocą artykułów 33 oraz 34 Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadza obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych we własnych strukturach organowi nadzorczemu, jak również zawiadomienie osoby, której naruszone dane dotyczą.


Mikroprzedsiębiorcy – rozliczenie JPK_VAT

W związku z nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 13 maja 2016 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 846, 1926), w polskim obrocie prawnym pojawiła się konstrukcja o nowoczesnym, elektronicznym standardzie, czyli tzw. Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie określany mianem JPK. Począwszy od stycznia 2018 r. każdy mikroprzedsiębiorca, niezależnie od formy prowadzonej działalności, musi co miesiąc sporządzać i wysyłać do fiskusa JPK_VAT – jeżeli tylko jest czynnym podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).


Split payment – rewolucja w VAT

Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono nową regulację dotyczącą mechanizmu podzielonej płatności. Przepisy rozdziału wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.


Zmiany w prawie prasowym – autoryzacja

W dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy Prawo prasowe (dalej nowelizacja). Wprowadza ona nie tylko nowe uprawnienia dla dziennikarzy, ale także dla osób udzielających informacji. Nowelizacją dostosowano również nomenklaturę do współczesnej.