Zmiany w użytkowaniu wieczystym

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa we własność tych gruntów. Powyższą zmianę wprowadzono ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716).


Wolne od podatku dochodowego jest zbycie przez spadkobiercę odziedziczonej nieruchomości po upływie 5 lat liczonych od daty jej nabycia przez spadkodawcę, a nie od daty dziedziczenia – zmiany w podatku PIT

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie korzystna dla podatników nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniająca dotychczasowe zasady naliczania podatku dochodowego związanego ze zbyciem przez spadkobiercę nieruchomości w ciągu 5 lat od daty jej nabycia w drodze dziedziczenia.


Ważny artykuł w Gazecie Wyborczej dotyczący kradzieży tożsamości a następnie pieniędzy z komentarzem radcy prawnego Aleksandry Falana.

Kradzież tożsamości może posłużyć nie tylko do wyprowadzenia miliona z konta bankowego, ale także do wyłudzenia kredytów, chwilówek, zakupu telefonu czy innych drogich sprzętów na raty. Jak się okazuje także do nabycia czyjegoś mieszkania ! Osoba, która znalazła się w takiej sytuacji musi niestety poświecić wiele czasu, nerwów oraz środków żeby tę sytuację odkręcić. Opisana sytuacja niestety nie jest odosobniona.


Skutki nieterminowego rozpoznania reklamacji przez podmioty rynku finansowego

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej „uorr”), w razie niedotrzymania 30-dniowego terminu na rozpoznanie reklamacji klienta (w wyjątkowych przypadkach wydłużonego terminu 60-dniowego), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Uchwałą z dnia 13 czerwca 2018 r. (sygn. akt. III CZP 113/17) Sąd Najwyższy wyjaśnił, jak należy ww. przepis rozumieć.


Nowe kary dla przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi Prezes UOKIK będzie mógł nałożyć karę pieniężną na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem w razie umieszczania przez przedsiębiorcę niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów zawieranych z konsumentami lub stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.


Jednoosobowa działalność gospodarcza po śmierci przedsiębiorcy – co wynika z nowych przepisów?

W dniu 25 listopada 2018 roku weszła w życie nowa ustawa – ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1629). Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.


Lepsza ochrona dla klientów bankowości elektronicznej

W dniu 20 czerwca 2018 r. do obrotu prawnego weszła zmiana przepisów Ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. 2018 poz. 1075), zwana dalej „Ustawą”. Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dyrektywa PSD2). Nowa regulacja ma w założeniu ułatwić rozwój obrotu bezgotówkowego, zwiększyć szybkość dokonywanych transakcji płatniczych, zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika w obrocie bezgotówkowym i wprowadzić lepszą ochronę dla płatnika w sytuacji wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Tym samym zaostrzony został reżim odpowiedzialności dostawcy usług płatniczych (zazwyczaj banków) za nieautoryzowane transakcje płatnicze.


Radca prawny z CERET GRZYWACZEWSKA uzyskał korzystne orzeczenie dotyczące obniżenia stawki opłaty za użytkowanie wieczyste w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości

Radca prawny Marcin Redlicki z naszej kancelarii uzyskał przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi bardzo korzystne orzeczenie dla spółki deweloperskiej ustalające obniżenie stawki za użytkowanie wieczyste z 3% do 1% w związku ze zmianą sposobu korzystania z nieruchomości na cele mieszkaniowe w trakcie realizowania inwestycji budowlanej.