Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), zawierająca zmianę niektórych przepisów przyjętą w ramach, tzw. tarczy antykryzysowej związanej ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii koronawirusa. Poniżej znajdą Państwo krótkie omówienie zmian w zakresie przepisów podatkowych. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnego doradztwa z zakresu zmian wynikających ze wprowadzenia tarczy antykryzysowej.

I. Tarcza antykryzysowa – najważniejsze zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

a) Możliwość rozliczenia straty spowodowanej COVID-19

Na podstawie nowo wprowadzonych przepisów do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

 • ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W celu dokonania obniżenia, o którym mowa powyżej, należy złożyć korektę zeznania za rok 2019 r.

b) Zwiększenie limitów zwolnień przedmiotowych od podatku  dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z nowo wprowadzonymi prze tarczę antykryzysową regulacjami w 2020 roku limit zwolnienia od podatku:

 • zapomogi, innej niż otrzymana w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – wynosi 3000 zł zamiast dotychczasowej kwoty 1000 zł;
 • zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł – wynosi 10 000 zł zamiast dotychczasowych 6000 zł
 • wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł, zamiast dotychczasowej kwoty 1000 zł. Zwolnienie to obowiązywać ma w roku 2020 i 2021;
 • opłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł, zamiast dotychczasowej kwoty 2000 zł. Zwolnienie to obowiązywać ma w roku 2020 i 2021.
 1. c) Zwolnienie od podatku świadczenia postojowego

Zwolnienie od podatku świadczenia postojowego wypłacanego na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

d) Odliczenie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19

Wprowadzone od 1 kwietnia 2020 r. przepisy umożliwiają podatnikowi odliczenie darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu obliczenia podatku lub zaliczki.

Do odliczenia nadają się darowizny przekazane odpowiednio:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą, ogłaszanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

W przypadku darowizn, o których mowa powyżej, przekazanych:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. -odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. -odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. -odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

e) Odroczenie terminu przekazania zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy do dnia 1 czerwca 2020 r.

Płatnicy, będący zakładem pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którzy w marcu i kwietniu 2020 r. pobrali zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego mają obowiązek przekazania kwoty pobranych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r.

Wydłużenie terminu przekazania zaliczek dotyczy tylko tych płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Zasady te stosuje się odpowiednio do płatników, wykonujących wolny zawód, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, tj. z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

f) Odroczenie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków do 20 lipca 2020 r.

Nowo wprowadzone regulacje odraczają do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków, za miesiące marzec-maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie następujące warunki:

 • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
 • uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody z działalności gospodarczej są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, przy czym warunku tego nie stosuje się do wszystkich podatników, m.in. takich, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r.

g) Możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych

Możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku. Za towary te uważa się w szczególności maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

h) Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

i) Możliwość składania deklaracji PIT za 2019 rok do 31 maja 2020r.

Co do zasady termin do złożenia deklaracji PIT nie uległ zmianie, jednak na mocy nowo uchwalonych przepisów złożenie zeznania po terminie, jednak nie później niż do 31 maja 2020 r. będzie równoznaczne ze złożeniem tzw. czynnego żalu w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego. W takim przypadku organ podatkowy nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

W kwestii doradztwa z zakresu podatków prosimy o kontakt z naszymi radcami prawnymi.

 

II. Najważniejsze zmiany w tarczy antykryzysowej dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych

a) Przesunięcie terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku CIT za 2019 r.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 542) termin do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku CIT za 2019 r. przesunięty został do dnia 31 maja 2020 r., a w przypadku organizacji pozarządowych, szpitali i placówek naukowych – do 31 lipca 2020 r.

b) Możliwość rozliczenia straty spowodowanej COVID-19

Na podstawie nowo wprowadzonych przepisów do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

 • ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz
 • uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019r. a przed dniem 1 stycznia 2021r.

W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie, podatnik powinien złożyć korektę zeznania.

c) Odliczenie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19

Od podstawy opodatkowania, w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć nieodliczone na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy o CIT darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 30 września w 2020r. na przeciwdziałanie COVID-19.

Do odliczenia nadają się darowizny przekazane odpowiednio:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą, ogłaszanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

W przypadku darowizn, o których mowa powyżej, przekazanych:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

d) Odroczenie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków do 20 lipca 2020 r.

Mocą nowo uchwalonych przepisów przedłużono do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie następujące warunki:

 • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa ustawie o COVID-19;
 • uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, o których mowa w art. 12, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego. Warunku tego nie stosuje się do każdego podatnika, m.in do tych, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r.

e) Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o CIT, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 1. f) Możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych

Możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku. Za towary te uważa się w szczególności maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

III. Inne zmiany wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej

O zmianach wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej pisaliśmy również we wpisie Tarcza antykryzysowa 2020.

a) Wydłużenie terminu do zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Nowy termin zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego ustalono na 30 czerwca 2020 r.

b) Możliwość wystawiania paragonów elektronicznych

Nowo wprowadzone przepisy umożliwiają wystawianie i przesyłanie e-paragonów z tzw. „kas online” za zgodą nabywcy i w sposób z nim uzgodniony.

c) Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r. oraz złożonych od dnia 31.03.2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, trzymiesięczny termin na rozpatrzenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego przedłuża się o 3 miesiące.

d) Przesunięcie terminu stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Aktualnie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przewidziano stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r., zamiast dotychczas planowanej daty 1 lipca 2020 r.

e) Odroczenie stosowania nowej matrycy stawek VAT z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.

f) Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 570) wprowadzono przedłużenie niektórych terminów, o których mowa w ustawie o rachunkowości lub rozporządzeniach Ministra Finansów. W szczególności:

 1. do 31 lipca 2020 r. przedłużono termin do przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa KAS;
 2. o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące, przedłużono terminy w zakresie:
  • sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych,
  • sporządzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

Tym samym, jeśli rok obrotowy danej jednostki zakończył się 31 grudnia 2019 r., to termin:

 • do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. upłynie 30 czerwca 2020 r.,
 • do zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki upłynie 30 września 2020 r.

Nie uległ natomiast zmianie określony w ustawie o rachunkowości termin do składania w rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z badania (jeżeli podlegało ono badaniu), uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdania z działalności – Kierownik jednostki zobowiązany jest dokonać tej czynności w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zapraszamy do drugiej części wpisu: Zwolnienie z podatku dochodowego a tarcza kryzysowa 2.0.

Jeśli zaprezentowane zagadnienia dotyczą również Państwa sytuacji lub chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje o ww. nowelizacji, prosimy o kontakt z radcami prawnymi naszej kancelarii:

Radcą prawnym Joanną Grzywaczewską                           joanna.grzywaczewska@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Joanną Urbaniak                                        joanna.urbaniak@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Aleksandrą Falaną                                    aleksandra.falana@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Natalią Ogrodniczak-Kowalską           natalia.ogrodniczak@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Mateuszem Karolakiem                           mateusz.karolak@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Marcinem Redlickim                                 marcin.redlicki@firmaprawnicza.pl