Rewolucyjne zmiany w upadłości konsumenckiej od marca 2020 r.

W dniu 24 marca 2020 r. zacznie obowiązywać większość przepisów nowelizacji z dnia 30 sierpnia 2019 r. prawa upadłościowego, w tym również przepisy dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych. Założeniem wprowadzonych zmian jest uproszczenie zasad ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz skrócenie trwania postępowania upadłościowego.


Ograniczenie zatorów płatniczych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019, poz. 1649), której celem jest zwalczanie i ograniczanie zatorów płatniczych i zapobieganie ustalaniu w umowach nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty.


Zmiany w prawie konsumenckim w 2020r.

W dniu 1 czerwca 2020 r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta wprowadzone ustawą z dnia 8 sierpnia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Zgodnie z nadchodzącymi zmianami ochrona konsumencka zostanie rozciągnięta na przedsiębiorcę zawierającego umowę, która nie należy do przedmiotu jego działalności gospodarczej.


Instytucja nadużycia prawa procesowego

Od 7 listopada 2019 r. w polskim porządku prawnym funkcjonuje instytucja nadużycia prawa procesowego. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych ostatnią, obszerną nowelizacją ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.


Umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, obowiązującą od 7 listopada 2019 r., wprowadzono w postępowaniu gospodarczym umowę dowodową. Zgodnie z art. 4589 § 1 k.p.c. strony mogą się umówić o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy (umowa dowodowa).


Rejestr BDO od 1 stycznia 2020 r.

Nowelizacja z dnia 4 lipca 2019 r. dotycząca ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403 ze zm.), począwszy od 1 stycznia 2020 r. wprowadza wobec przedsiębiorców nowy obowiązek sprawozdawczości. Rejestracji w elektronicznej ewidencji prowadzonej pod nazwą „Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (w skrócie zwanej „BDO”) podlegają nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady i w konsekwencji muszą ewidencjonować takie odpady, ale także jednostki wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również przedsiębiorcy, którzy produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (unijnych).


Zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

W dniu 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie szereg zmian, mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych w biznesie. Są to m.in. zmiana stawek odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, czy zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.


Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W dniu 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy o utworzeniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Podstawą prawną funkcjonowania CEBR jest ustawa z dnia 1 marca 2019 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.), która implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML).


Znak towarowy – charakter odróżniający

W wyroku z dnia 12 września 2019 r. wydanym w sprawie Deutsches Patent und Markenamt o sygn. akt C-541/18, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TS”) odpowiedział na pytanie prejudycjalne niemieckiego sądu patentowego dotyczące znaku towarowego czy oznaczenie ma charakter odróżniający, jeżeli istnieją w praktyce istotne i wiarygodne możliwości używania go do wskazania pochodzenia danych towarów i usług, nawet jeżeli nie chodzi przy tym o najbardziej prawdopodobną formę używania oznaczenia. Zdaniem TS, charakter odróżniający znaku towarowego należy zbadać przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, w tym wszystkich prawdopodobnych sposobów jego używania.