Nowe obowiązki związane z przewozem towarów wrażliwych

Z dniem 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów (dalej jako Ustawa). Oznacza to nowe obowiązki dla podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu.


Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej

1 marca 2017 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która daje komornikom  możliwość sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej.


Ważność wadium wnoszonego przez konsorcjum

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 lipca 2016 roku, KIO 1211/16, opowiedziała się za stanowiskiem, zgodnie z którym dla ważności wadium wnoszonego przez konsorcjum w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej nie jest wystarczające wymienienie w treści gwarancji wadialnej jednego spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli jednocześnie brak jest w treści gwarancji informacji o tym, że zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach konsorcjum.


Podatek od spadku nabytego przez konkubenta

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, konkubent nie może zostać zaliczony do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.


Zmiana wysokości opłat patentowych

Niektóre opłaty związane z ochroną znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych zostaną obniżone – to główne postanowienia opublikowanego właśnie rozporządzenia nowelizującego dotychczasowe przepisy.


Zdaniem Sądu Najwyższego naruszenie obowiązku zapewnienia pracownikom faktycznego bezpieczeństwa może uzasadniać odpowiedzialność pracodawcy za wyrządzenie szkody.

Zawinione uchybienia pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy, które pozostają w związku przyczynowym z zaistniałą szkodą mogą prowadzić do ziszczenia się dyspozycji art. 415 k.c. Takie stanowisko przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 2016 r., sygn. akt III PK 146/15. Pracodawca ma obowiązek realizacji powszechnie obowiązujących przepisów bhp jak również ma obowiązek zagwarantowania faktycznego bezpieczeństwa. […]


Minimalna stawka godzinowa dla przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie nowe przepisy, na podstawie których przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi przysługuje minimalna stawka godzinowa. Regulację tą zawiera znowelizowana w dniu 22 lipca 2016 r. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Stosownie do nowych przepisów  przyjmującym zlecenie, lub świadczącym usługi jest: osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w […]


Zmniejszenie kwoty wolnej od zajęcia w egzekucji z rachunków oszczędnościowych.

  Zmianę w przedmiocie zmniejszenia kwoty wolnej od zajęcia w egzekucji wprowadza  nowelizacja art. 54 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe. Dotychczasowa regulacja zakładała, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z […]