Posiedzenie Sądu Najwyższego z dnia 02 września 2021r. w sprawie kredytów frankowych bez merytorycznej uchwały

W dniu 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w składzie całej Izby Cywilnej, rozpoznając wniosek o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych w sprawie III CZP 11/21, postanowił na podstawie artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej.


Co zrobić, gdy wyciekną Twoje dane osobowe?

W obecnych czasach coraz częściej mówi się o bezpieczeństwie danych osobowych. Zwiększa się liczba osób świadomych konsekwencji ich przechwycenia. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie warto podjąć jako potencjalna ofiara wycieku w celu minimalizacji bądź zapobieżenia jego skutkom.


Rzecznik Finansowy przedstawił Sądowi Najwyższemu stanowisko dotyczące tzw. Kredytów frankowych w sprawie III CZP 11/21

W dniu 11 maja 2021 r. skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, rozpatrując na posiedzeniu niejawnym wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa występujących w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych postanowił zawiadomić o toczącym się postępowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka i zwrócił się o zajęcie stanowiska przez te podmioty odnośnie zagadnień prawnych objętych wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.


Rzecznik Finansowy przedstawił Sądowi Najwyższemu stanowisko dotyczące tzw. Kredytów frankowych w sprawie III CZP 11/21

W dniu 11 maja 2021 r. skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, rozpatrując na posiedzeniu niejawnym wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa występujących w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych postanowił zawiadomić o toczącym się postępowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka i zwrócił się o zajęcie stanowiska przez te podmioty odnośnie zagadnień prawnych objętych wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.


Niższy podatek od nieruchomości również dla przedsiębiorców

Wyrokiem wydanym 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt SK 39/19) uznał art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, za niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych przesunięta na 11 maja 2021r.!

Zgodnie z komunikatem ze strony Sądu Najwyższego posiedzenie składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 dotyczącej tzw. kredytów frankowych zostało  przesunięte na dzień 11 maja 2021 r., na godz. 10. Jak wskazuje pierwsza prezes SN, dr hab. Małgorzata Manowska, powyższa zmiana uzasadniona jest troską o życie i zdrowie sędziów i pracowników Sądu […]


Sąd wstrzymał płatność rat kredytu na rzecz Millennium Bank S.A.!

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek o zabezpieczenie roszczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego prowadzonej przez specjalistów w naszej Kancelarii! Z radością informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 12 marca 2021r. w sprawie o sygn. akt I C 1185/21 udzielił naszym Klientom zabezpieczenia […]