W dniu 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w składzie całej Izby Cywilnej, rozpoznając wniosek o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych w sprawie III CZP 11/21, postanowił na podstawie artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej.

Należy podkreślić, że brak merytorycznej uchwały Sądu Najwyższego nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń przez kredytobiorców w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych. Aktualne stanowisko orzecznictwa polskich sądów powszechnych w zakresie tzw. spraw frankowych, znajdujące oparcie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w znacznym stopniu skłania się ku rozstrzyganiu spraw na korzyść konsumenta.