Zmiany w przepisach o Biurach Informacji Gospodarczej

Z dniem 13 listopada 2017 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zwiększające uprawnienia dłużników do żądania usunięcia informacji gospodarczych przekazanych przez wierzycieli do Biur Informacji Gospodarczych.


Nowe zasady udzielania kredytu hipotecznego

W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 roku, poz. 819), która określa, między innymi zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny. Poniżej przedstawiamy niektóre z ważniejszych postanowień w/w ustawy.


Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Dnia 1 września 2017 r. weszła w życia nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741 z późn. zm.). Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim na celu doprecyzowanie obowiązujących już regulacji, ale przyjęte zostały także nowe rozwiązania prawne.


Najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy

W dniu 24 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę istotną dla kształtowania się rynku wynajmu pojazdów zastępczych. W ocenie Sądu wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.


Komornicy nie mogą podwyższać opłat egzekucyjnych o VAT.

W dniu 27 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (u.k.s.e.), o podatek od towarów i usług.


Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji weszła w życie.

Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 1132), będąca implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętego przepisami prawa krajowego.


Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zmiany obejmują, m.in. pojawienie się nowych instytucji, w tym instytucji milczącego załatwienia sprawy (art. 122a-122g Kodeksu postępowania administracyjnego) oraz mediacji w postępowaniu administracyjnym (art. 96a-96n k.p.a.). Wprowadzono także zasadę rozstrzygania niejasności treści normy prawnej na korzyść strony (art. 7a k.p.a.).


Odszkodowanie za niepoinformowanie o odwołanym locie

W wyroku z dnia 11 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C 302/16) orzekł o możliwości dochodzenia przez pasażerów od przewoźnika odszkodowania w przypadku niepoinformowania ich o odwołanym locie.