Umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, obowiązującą od 7 listopada 2019 r., wprowadzono w postępowaniu gospodarczym umowę dowodową. Zgodnie z art. 4589 § 1 k.p.c. strony mogą się umówić o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy (umowa dowodowa).


Rejestr BDO od 1 stycznia 2020 r.

Nowelizacja z dnia 4 lipca 2019 r. dotycząca ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403 ze zm.), począwszy od 1 stycznia 2020 r. wprowadza wobec przedsiębiorców nowy obowiązek sprawozdawczości. Rejestracji w elektronicznej ewidencji prowadzonej pod nazwą „Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (w skrócie zwanej „BDO”) podlegają nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady i w konsekwencji muszą ewidencjonować takie odpady, ale także jednostki wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również przedsiębiorcy, którzy produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (unijnych).


Zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

W dniu 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie szereg zmian, mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych w biznesie. Są to m.in. zmiana stawek odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, czy zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.


Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W dniu 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy o utworzeniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Podstawą prawną funkcjonowania CEBR jest ustawa z dnia 1 marca 2019 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.), która implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML).


Znak towarowy – charakter odróżniający

W wyroku z dnia 12 września 2019 r. wydanym w sprawie Deutsches Patent und Markenamt o sygn. akt C-541/18, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TS”) odpowiedział na pytanie prejudycjalne niemieckiego sądu patentowego dotyczące znaku towarowego czy oznaczenie ma charakter odróżniający, jeżeli istnieją w praktyce istotne i wiarygodne możliwości używania go do wskazania pochodzenia danych towarów i usług, nawet jeżeli nie chodzi przy tym o najbardziej prawdopodobną formę używania oznaczenia. Zdaniem TS, charakter odróżniający znaku towarowego należy zbadać przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, w tym wszystkich prawdopodobnych sposobów jego używania.


Nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy

W dniu 7 września 2019 r. wejdą w życie kolejne zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie pracownikom egzekwowanie ich praw, w szczególności w zakresie ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem.


Nowa ustawa rewolucjonizująca Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę rewolucjonizującą Kodeks postępowania cywilnego. Jest to największa zmiana w postępowaniu cywilnym ostatnich lat. Projektodawcy, którzy są odpowiedzialni za nowelizację, zaznaczają, że ich główną motywacją do wprowadzenia tak daleko idących zmian była chęć zniwelowania przewlekłości procesowej.


Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 4 lipca 2019 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Najważniejsza nowelizacja dotyczy przywrócenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Postępowanie to będzie wyróżniać się krótszymi terminami, najważniejszym zaś środkiem dowodowym ma być dowód w postaci dokumentu.