Monitoring w miejscu pracy (i nie tylko).

Począwszy od 25 maja 2018 r., na kanwie nowej Ustawy o ochronie danych osobowych, do polskiego porządku prawnego weszły w życie nie tylko głośne już regulacje dotyczące operacji przetwarzania, implementujące przepisy tzw. RODO, lecz również przepisy w przedmiocie monitoringu pracowników.


Zmiany w ustawie o KRS – składanie sprawozdań finansowych

W dniu 15 marca 2018 r. weszły w życie regulacje zmieniające m.in. zasady składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS). Dalsze nowości związane z uchwaleniem ustawy z dnia 26 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej Ustawa) będą wchodzić w życie odpowiednio od 1 października 2018 r. oraz 1 marca 2020 r., zaś ich celem jest usystematyzowanie kontaktu przedsiębiorców z KRS oraz zintegrowanie rejestrów przedsiębiorców w ramach Unii Europejskiej.


Rozszerzenie możliwości odwołania do KIO przy przetargach poniżej progów unijnych

Z art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) wynika, że jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE z dnia 22 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2479 ze zm.), to wówczas odwołanie przysługuje, między innymi od „czynności wyboru najkorzystniejszej oferty” (pkt 6 omawianego przepisu).


Podatek od wygranej w konkursie na portalu Facebook

Zwycięzca konkursu zorganizowanego na portalach społecznościowych zapłaci 10 % podatek PIT, jeżeli wygrana przekroczy wartość 2.000 zł. Tak ocenił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej na wniosek spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji słodyczy.


OBOWIĄZEK NOTYFIKACYJNY NA GRUNCIE RODO

Mocą artykułów 33 oraz 34 Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadza obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych we własnych strukturach organowi nadzorczemu, jak również zawiadomienie osoby, której naruszone dane dotyczą.


Mikroprzedsiębiorcy – rozliczenie JPK_VAT

W związku z nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 13 maja 2016 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 846, 1926), w polskim obrocie prawnym pojawiła się konstrukcja o nowoczesnym, elektronicznym standardzie, czyli tzw. Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie określany mianem JPK. Począwszy od stycznia 2018 r. każdy mikroprzedsiębiorca, niezależnie od formy prowadzonej działalności, musi co miesiąc sporządzać i wysyłać do fiskusa JPK_VAT – jeżeli tylko jest czynnym podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).


Split payment – rewolucja w VAT

Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono nową regulację dotyczącą mechanizmu podzielonej płatności. Przepisy rozdziału wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.


Zmiany w prawie prasowym – autoryzacja

W dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy Prawo prasowe (dalej nowelizacja). Wprowadza ona nie tylko nowe uprawnienia dla dziennikarzy, ale także dla osób udzielających informacji. Nowelizacją dostosowano również nomenklaturę do współczesnej.