TSUE: nie przysługuje odszkodowanie za ruch pojazdu wykorzystywanego jako narzędzie pracy.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych związanych z ich ruchem nie obejmuje szkód wyrządzonych przez pojazdy, które są wykorzystywane jako narzędzia pracy, chyba że pojazdy te używane są głównie jako środki transportu – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku opublikowanym w dniu 28 listopada 2017 r. w sprawa C-514/16 Rodrigues de Andrade.


Koniec z klauzulą wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi spółki jawnej.

Art. 7781 K.p.c w zakresie, w jakim dopuszcza nadanie przez sąd klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, niebędącemu już wspólnikiem w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której wydano tytuł egzekucyjny, jest niezgodny z art. 45 ust. 1i art. 77 ust. 2 Konstytucji.


Zmiany w oświadczeniach o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że od 1 września do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r.


Zmiany w przepisach o Biurach Informacji Gospodarczej

Z dniem 13 listopada 2017 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zwiększające uprawnienia dłużników do żądania usunięcia informacji gospodarczych przekazanych przez wierzycieli do Biur Informacji Gospodarczych.


Nowe zasady udzielania kredytu hipotecznego

W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 roku, poz. 819), która określa, między innymi zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny. Poniżej przedstawiamy niektóre z ważniejszych postanowień w/w ustawy.


Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Dnia 1 września 2017 r. weszła w życia nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741 z późn. zm.). Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim na celu doprecyzowanie obowiązujących już regulacji, ale przyjęte zostały także nowe rozwiązania prawne.


Najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy

W dniu 24 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę istotną dla kształtowania się rynku wynajmu pojazdów zastępczych. W ocenie Sądu wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.


Komornicy nie mogą podwyższać opłat egzekucyjnych o VAT.

W dniu 27 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (u.k.s.e.), o podatek od towarów i usług.