Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji weszła w życie.

Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 1132), będąca implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętego przepisami prawa krajowego.


Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zmiany obejmują, m.in. pojawienie się nowych instytucji, w tym instytucji milczącego załatwienia sprawy (art. 122a-122g Kodeksu postępowania administracyjnego) oraz mediacji w postępowaniu administracyjnym (art. 96a-96n k.p.a.). Wprowadzono także zasadę rozstrzygania niejasności treści normy prawnej na korzyść strony (art. 7a k.p.a.).


Odszkodowanie za niepoinformowanie o odwołanym locie

W wyroku z dnia 11 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C 302/16) orzekł o możliwości dochodzenia przez pasażerów od przewoźnika odszkodowania w przypadku niepoinformowania ich o odwołanym locie.


Nowe obowiązki związane z przewozem towarów wrażliwych

Z dniem 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów (dalej jako Ustawa). Oznacza to nowe obowiązki dla podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu.


Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej

1 marca 2017 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która daje komornikom  możliwość sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej.


Ważność wadium wnoszonego przez konsorcjum

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 lipca 2016 roku, KIO 1211/16, opowiedziała się za stanowiskiem, zgodnie z którym dla ważności wadium wnoszonego przez konsorcjum w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej nie jest wystarczające wymienienie w treści gwarancji wadialnej jednego spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli jednocześnie brak jest w treści gwarancji informacji o tym, że zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach konsorcjum.


Podatek od spadku nabytego przez konkubenta

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, konkubent nie może zostać zaliczony do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.


Zmiana wysokości opłat patentowych

Niektóre opłaty związane z ochroną znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych zostaną obniżone – to główne postanowienia opublikowanego właśnie rozporządzenia nowelizującego dotychczasowe przepisy.