Sukcesja przedsiębiorstw: Jednoosobowa działalność gospodarcza po śmierci przedsiębiorcy – nowa regulacja

25 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej jako Ustawa), która wprowadza szereg rozwiązań dotychczasowych problemów prawnych związanych ze śmiercią przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Do tej pory firma umierała de facto wraz z właścicielem. Po jego śmierci brak było bowiem możliwości prawnej kontynuacji tej działalności, posługiwania się jego numerem NIP, wygasały umowy o pracę, niektóre umowy cywilnoprawne i decyzje administracyjne, w tym zezwolenia i koncesje. Nie było również możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na firmowym koncie bankowym.


Nowelizacja Kodeksu Cywilnego- zmiana terminów przedawnienia roszczeń

Z dniem 9 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy- Kodeks cywilny. Wprowadzenie ww. zmian uzasadnione było przede wszystkim potrzebą wzmocnienia prawa konsumentów i skrócenia okresu przedawnienia roszczeń. Według Ministerstwa Sprawiedliwości nowelizacja ma być odpowiedzią na „częste praktyki niektórych firm windykacyjnych które wykorzystują nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia. Wnoszą do sądu powództwa o zapłatę długu, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia.”


Darowizna z poleceniem bez podatku – przełomowy wyrok NSA

Instytucjom prawa cywilnego nie można w prawie podatkowym nadawać innej treści czy znaczenia, dlatego polecenie obciążające obdarowanego nie musi oznaczać dokonania określonej czynności czy też przekazania określonej kwoty pieniędzy na rzecz osoby trzeciej. Dla zaliczenia polecenia jako ciężaru darowizny wystarczając, że nabywcą tytułem polecenia darczyńcy jest obdarowany.


Monitoring w miejscu pracy (i nie tylko).

Począwszy od 25 maja 2018 r., na kanwie nowej Ustawy o ochronie danych osobowych, do polskiego porządku prawnego weszły w życie nie tylko głośne już regulacje dotyczące operacji przetwarzania, implementujące przepisy tzw. RODO, lecz również przepisy w przedmiocie monitoringu pracowników.


Zmiany w ustawie o KRS – składanie sprawozdań finansowych

W dniu 15 marca 2018 r. weszły w życie regulacje zmieniające m.in. zasady składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS). Dalsze nowości związane z uchwaleniem ustawy z dnia 26 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej Ustawa) będą wchodzić w życie odpowiednio od 1 października 2018 r. oraz 1 marca 2020 r., zaś ich celem jest usystematyzowanie kontaktu przedsiębiorców z KRS oraz zintegrowanie rejestrów przedsiębiorców w ramach Unii Europejskiej.


Rozszerzenie możliwości odwołania do KIO przy przetargach poniżej progów unijnych

Z art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) wynika, że jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE z dnia 22 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2479 ze zm.), to wówczas odwołanie przysługuje, między innymi od „czynności wyboru najkorzystniejszej oferty” (pkt 6 omawianego przepisu).


Podatek od wygranej w konkursie na portalu Facebook

Zwycięzca konkursu zorganizowanego na portalach społecznościowych zapłaci 10 % podatek PIT, jeżeli wygrana przekroczy wartość 2.000 zł. Tak ocenił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej na wniosek spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji słodyczy.