W dniu 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie szereg zmian, mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych w biznesie. Są to m.in. zmiana stawek odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, czy zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.

Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych z dnia 19 lipca 2019 r. (Ustawa) dokonano szeregu zmian, których celem jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorców.

Przede wszystkim zmianie uległa stawka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Zmianę odzwierciedla poniższa tabela:

 Podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym

Pozostali dłużnicy

Do 31.12.2019 r

stopa referencyjna NBP + 8 punktów procentowych

(obecnie 9,5%)

Od 1.01.2020 r.stopa referencyjna NBP +
8 punktów procentowych

(obecnie 9,5%)

stopa referencyjna NBP +
10 punktów procentowych

(przy obecnej stopie = 11,5%)

 

Powyższe oznacza, że dłużnicy inni niż podmioty publiczne będące podmiotami leczniczymi będą płacić wyższe stawki odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Zmianie ulegnie również stawka rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Dotychczas kwota rekompensaty wynosiła równowartość 40?. Zgodnie z nowymi przepisami, stawka ta wyniesie:

 

Wartość odzyskiwanej należnościKwota rekompensaty
nie przekracza 5 000 zł40 euro
wyższa niż 5 000 zł, ale niższa niż 50 000 zł70 euro
równa lub wyższa od 50 000 zł100 euro

 

Nowością, którą wprowadza Ustawa jest zakaz  nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.

 

Przez świadczenie pieniężne rozumie się wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej. Zakaz natomiast dotyczy m.in.:

  • przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność w rozumieniu art. 6 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, czy
  • osób wykonujących wolny zawód.

 

Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych m.in. przez podmioty, o których mowa powyżej, ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 2 000 000 zł.

 

Postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, zwane dalej, prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie to wszczyna się z urzędu, jeżeli posiadane przez Prezesa UOKiK informacje wskazują na wystąpienie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, przy czym każdy może zgłosić Prezesowi UOKiK zawiadomienie dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

 

W przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez stronę postępowania, Prezes UOKIK nakłada na nią, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną. Jej wysokość uzależniona jest od wartości świadczeń pieniężnych spełnionych po terminie (niespełnionych), stawki odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych i okresu przez jaki podmiot spóźniał się ze świadczeniem pieniężnym.