Nowelizacja z dnia 4 lipca 2019 r. dotycząca ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403 ze zm.), począwszy od 1 stycznia 2020 r. wprowadza wobec przedsiębiorców nowy obowiązek sprawozdawczości. Rejestracji w elektronicznej ewidencji prowadzonej pod nazwą „Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (w skrócie zwanej „BDO”) podlegają nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady i w konsekwencji muszą ewidencjonować takie odpady, ale także jednostki wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również przedsiębiorcy, którzy produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (unijnych).

Należy podkreślić, że w przypadku BDO, dla objęcia przedsiębiorcy obowiązkiem sprawozdawczości bez znaczenia pozostaje rozmiar jego firmy. Do BDO muszą wpisać się przedsiębiorstwa jednoosobowe, które wytwarzają odpady i w związku z tym mają obowiązek prowadzenia stosownej ewidencji odpadów. Mogą to być np. sklepy spożywcze i wielkopowierzchniowe, firmy budowlane i remontowe, gabinety lekarskie i stomatologiczne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, producenci baterii, akumulatorów, pojazdów i opakowań, producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego, importerzy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach, rolnicy gospodarujący powyżej 75 hektara ziemi, warsztaty samochodowe i rzemieślnicze czy też zakłady produkcyjne. Część przedsiębiorstw jest wprost wyłączona z obowiązku wpisu do BDO. Do tej kategorii należą m.in. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady wyłącznie na potrzeby własne, a także podmioty transportujące wytworzone przez siebie odpady. Obowiązek taki nie ciąży również na rolnikach wytwarzających odpady, lecz gospodarujących ziemią na obszarze poniżej 75 hektarów.

Rejestr BDO prowadzą marszałkowie poszczególnych województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców  z urzędu lub na ich wniosek, złożony na formularzu elektronicznym lub wersji papierowej. Taki wniosek podlega stosownej opłacie rejestrowej, którą wnioskodawca powinien uiścić na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłata jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla innych, większych podmiotów. Opłata rejestracyjna obejmuje pierwszy rok ewidencjonowania w rejestrze BDO. Po wniesieniu opłaty rejestrowej należy ją corocznie odnawiać – z góry, w terminie do końca lutego każdego roku kalendarzowego. Wysokość rocznej opłaty jest równa kwocie opłaty rejestrowej. Przedsiębiorcy muszą pamiętać także o obowiązku aktualizacji wpisów np. w przypadku zmiany adresu prowadzonej działalności. Termin na zgłoszenie aktualnych informacji wynosi 30 dni od daty, kiedy takowa zmiana nastąpiła.

Przedsiębiorca dopuszczający się naruszenia przepisów z zakresu rejestracji w BDO może zostać ukarany na drodze administracyjnej. Przykładowo, za gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru grozi kara aresztu albo grzywny. Identyczne sankcje dotyczą przedsiębiorcy, który nie zgłosi wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu, wykreślenie z rejestru lub złoży wniosek niezgodny ze stanem faktycznym. Z kolei za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do BDO można wymierzyć administracyjną karę pieniężną w kwocie do 5.000 do nawet 1.000.000 złotych. Sankcje administracyjnokarne należy zatem ocenić jako wyjątkowo dolegliwe, w szczególności jeżeli mieć na uwadze bardzo szeroki zakres zastosowania obowiązku sprawozdawczego związanego z BDO.