Nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy

W dniu 7 września 2019 r. wejdą w życie kolejne zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie pracownikom egzekwowanie ich praw, w szczególności w zakresie ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem.


Nowa ustawa rewolucjonizująca Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę rewolucjonizującą Kodeks postępowania cywilnego. Jest to największa zmiana w postępowaniu cywilnym ostatnich lat. Projektodawcy, którzy są odpowiedzialni za nowelizację, zaznaczają, że ich główną motywacją do wprowadzenia tak daleko idących zmian była chęć zniwelowania przewlekłości procesowej.


Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 4 lipca 2019 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Najważniejsza nowelizacja dotyczy przywrócenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Postępowanie to będzie wyróżniać się krótszymi terminami, najważniejszym zaś środkiem dowodowym ma być dowód w postaci dokumentu.


Hipoteka przy podziale majątku małżeńskiego

Uchwałą z dnia 28 marca 2019 r. wydaną w sprawie o sygn. akt III CZP 21/18 Sąd Najwyższy – Izba Cywilna zatwierdził wiodące stanowisko orzecznicze w temacie uwzględniania długu hipotecznego do rozliczeń, do jakich dochodzi między małżonkami w wyniku podziału majątku wspólnego. Mianowicie w sytuacji, gdy
w takim majątku znajduje się nieruchomość obciążona hipoteką zabezpieczającą np. kredyt bankowy, to przy przydzieleniu jej na własność jednego z małżonków, Sąd co do zasady pominie wartość obciążenia hipotecznego. Wszelkie odstępstwa od tej normy wymagają wystąpienia w danym przypadku tzw. „ważnych względów”.


Korzystne stanowisko rzecznika generalnego TSUE w sprawie kredytów frankowych

W pierwszej połowie 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE cztery pytania prejudycjalne, mające znaczenie dla kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich. Stanowisko rzecznika generalnego TSUE zwiększa szansę na to, że odpowiedź Trybunału będzie korzystna dla tzw. „frankowiczów”.


Zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Intencją ustawodawcy było dostosowanie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do regulacji obowiązujących w zakresie systemu teleinformatycznego dla postępowania cywilnego.