W dniu 01 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w prawie, w wyniku których spółki komandytowe zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej jako: ?podatek CIT?). Powyższe zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy […]

W dniu 01 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w prawie, w wyniku których spółki komandytowe zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej jako: ?podatek CIT?). Powyższe zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. nr 2123). Skutkiem nowych przepisów dla wspólników spółek komandytowych będzie powstanie tzw. podwójnego podatkowania.

Dotychczas spółki komandytowe, podobnie jak pozostałe spółki osobowe, nie płaciły podatku dochodowego, podatnikami byli jedynie wspólnicy spółki komandytowej, którzy rozliczali się proporcjonalnie do swoich udziałów. Wspomniana Ustawa wprowadziła opodatkowanie spółki komandytowej na takich samych zasadach jak opodatkowane są spółki kapitałowe.

Opodatkowanie spółki komandytowej

Należy podkreślić, że na mocy zmieniających się przepisów spółki komandytowe zostały dodane do ustawy o CIT jako podmioty o statusie ?podatnika podatku dochodowego?. Tym samym spółki komandytowe będą zobowiązane do opłacania podatku CIT, którego podstawowa stawka wynosi 19 proc. podstawy opodatkowania, zaś preferencyjna 9 proc. (dla tzw. małych podatników i firm rozpoczynających działalność).

Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej

Dodatkowo również wspólnicy spółki komandytowej (komandytariusze i komplementariusze) będą podlegali opodatkowaniu od dochodu, który będzie przypadał na nich w stosunku do udziału w zysku spółki komandytowej. Jeżeli wspólnik jest osobą fizyczną, to musi zapłacić podatek zryczałtowany w wysokości 19% dochodu uzyskanego z tytułu udziału w spółce komandytowej.

Komplementariusz może odliczyć od swojego podatku dochodowego podatek CIT zapłacony przez spółkę komandytową, przypadający na niego stosowanie do udziału w zysku.

Komandytariusz został pozbawiony takiego uprawnienia. Ustawodawca przewidział jedynie możliwość zwolnienia z podatku u komandytariusza kwoty stanowiącej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym (odrębnie w każdej spółce komandytowej), ale tylko pod warunkiem, że komandytariusz nie jest powiązany z komplementariuszem. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania w sytuacji, gdy komandytariusz:

  • posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w spółce komandytowej,
  • jest członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
  • jest podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

Należy zauważyć, że w/w kryteria wymierzone są zwłaszcza w spółkę komandytową z komplementariuszem w postaci spółki kapitałowej (np. popularne sp. z o.o. sp. k.). W związku z powyższym, w efekcie wprowadzonych zmian, komandytariusz niejednokrotnie musi liczyć się ze znacznym wzrostem obciążeń podatkowych.

Co do zasady omawiane przepisy obowiązują od 1 stycznia 2021 r., jednakże spółka komandytowa może postanowić, że znowelizowane przepisy stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r.