W dniu 1 czerwca 2020 r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta wprowadzone ustawą z dnia 8 sierpnia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Zgodnie z nadchodzącymi zmianami ochrona konsumencka zostanie rozciągnięta na przedsiębiorcę zawierającego umowę, która nie należy do przedmiotu jego działalności gospodarczej.

Ustawa o prawach konsumenta – zmiany

Należy podkreślić, że nowelizacja nie zmienia ogólnej definicji konsumenta wynikającej z art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego Natomiast na mocy zmieniających się przepisów osoba fizyczna, która będzie zawierała z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego będzie objęta niektórymi przepisami o ochronie konsumentów. Tym samym, osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w następujących zakresach:

  • bezskuteczności i zakazu stosowania niedozwolonych postanowień umownych, tzw. klauzul abuzywnych;
  • odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady wobec kupującego, tj. reklamacje za wady rzeczy sprzedanej;
  • praw konsumenta i obowiązków przedsiębiorcy- przewidzianych w rozdziale 4 praw konsumenta, a w szczególności konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania rzeczy.

Jak wynika z powyższego, od 1 czerwca 2020r. niektóre przepisy dotyczące praw konsumenckich będą stosowane również do jednoosobowego przedsiębiorcy zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. CEIDG.

Zmiany w Kodeksie Cywilnym 2020

Aby przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą był objęty ochroną przewidzianą dla konsumentów, najważniejsze jest spełnienie warunku, aby umowa, którą zawiera ze sprzedawcą, nie miała charakteru zawodowego. W powyższej zmianie nawiązano do znanego prawu cywilnemu wyrażenia „charakter zawodowy”. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o informacje udostępnione w CEIDG, w szczególności biorąc pod uwagę kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej. A zatem przedsiębiorca będzie traktowany w określonych sytuacjach jak konsument jedynie przy zawieraniu umów nieposiadających dla niego charakteru zawodowego, których nie zawiera w ramach dokonywanych codziennie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej, który wskazał w CEIDG.

W konsekwencji, nowelizacja generuje również nowe obowiązki dla sprzedawców w zakresie konieczności weryfikacji zawodowego charakteru umów. W przypadku gdy przedsiębiorca będzie chciał odstąpić od umowy lub skorzystać z rękojmi w pełnym zakresie jak konsument będzie obowiązany dokonać analizy  w oparciu o kody PKD jaki jest charakter zawartej przez niego umowy.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 8 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, znowelizowane przepisy o ochronie konsumenckiej nie znajdą zastosowania do umów zawartych przed dniem 1 czerwca 2020r.