Zapraszamy na bezpłatne Seminarium nt. Sukcesja w biznesie

    Ceret Grzywaczewska – Kancelaria Radców Prawnych, ABC Tax, Spółka doradztwa podatkowego oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają na bezpłatne Seminarium nt.   Sukcesja w biznesie, czyli firma w obliczu wymiany pokoleniowej.   Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:   Wymiana pokoleniowa w firmie w ramach rodziny.  […]


Dokumenty zawarte w projektach budowlanych stanowią informację publiczną.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt IV SAB/Wr 331/14 uznał, że dokumenty zawarte w projektach budowlanych, które umożliwiają staroście realizację przewidzianych prawem zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej stanowią informację publiczną, a w konsekwencji podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. […]


Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem

  W dniu 9 września 2015 r. przed Sądem Najwyższym zapadła uchwała rozstrzygająca problem prawny – czy w świetle art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów może być uznane działanie ubezpieczyciela polegające na ograniczeniu zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec poszkodowanego będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności […]


Polubowne metody rozwiązywania sporów

   Parlament zakończył 10 września 2015 r. prace nad ustawą o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Propozycje zmian zakładają upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych. Szersze wykorzystanie mediacji umożliwi stronom sporu zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób niż na drodze sądowej, a przedsiębiorcom […]


Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Dnia 4 września 2015 r. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. Przyjęte w niej zmiany wejdą w życie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP i upływie 6- miesięcznego vacatio legis. W świetle zmienionych przepisów zabronione będzie […]


Zmiany w spadkach transgranicznych

  17 sierpnia 2015 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Rozporządzenie wiąże 25 państw członkowskich UE, w tym Polskę, nie […]


Ułatwienia w rachunkowości dla małych firm i organizacji pozarządowych

  Dnia 12 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał, uchwaloną przez Sejm dnia 23 lipca 2015 r. nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi szereg uproszczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wśród głównych zmian wymienić należy: –          możliwość tworzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez małe jednostki, –          stosowanie uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego niż dotychczas […]


Odpowiedzialność przedsiębiorcy za udział w kartelu

  Jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2015 r., działania podejmowane przez pośrednika handlowego w imieniu danego przedsiębiorcy mogą skutkować odpowiedzialnością tego przedsiębiorcy za naruszenie prawa konkurencji (wyrok TSUE w sprawie T-418/10, voestalpine AG oraz voestalpine Wire Rod Austria GmbH przeciwko Komisji Europejskiej). Badany przez Trybunał stan faktyczny dotyczył […]


Zmiany w ustawie o VAT od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie szereg zmian do ustawy o VAT, wynikających z uchwalonej ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiany te mają na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów ustawy o VAT do prawa unijnego wynikającego z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.   1. Towary objęte mechanizmem […]


Hotele i wyjazdy szkoleniowo-integracyjne finansowane przez pracodawcę – opodatkowanie w świetle nowego wyroku NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1157/13 oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1157/12.   W przedmiotowej sprawie spółka produkująca kosmetyki co roku wprowadzała na rynek nowe produkty, głównie […]