Korzystne stanowisko rzecznika generalnego TSUE w sprawie kredytów frankowych

W pierwszej połowie 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE cztery pytania prejudycjalne, mające znaczenie dla kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich. Stanowisko rzecznika generalnego TSUE zwiększa szansę na to, że odpowiedź Trybunału będzie korzystna dla tzw. „frankowiczów”.

W dniu 14 maja 2019 roku rzecznik generalny TSUE Giovanni Pitruzzelli przedstawił opinię w sprawie prowadzonej pod sygnaturą C-260/18 Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce. Z przedstawionego przez rzecznika generalnego TSUE stanowiska wynika, między innymi okoliczność, iż w razie stwierdzenia przez sąd, iż umowa kredytu zawiera klauzulę niedozwoloną, nie jest dopuszczalne, aby sąd uzupełnił zasadami słuszności lub ustalonym zwyczajem miejsca powstałe po usunięciu z umowy klauzul abuzywnych. Rzecznik wskazał przy tym, że to klient banku powinien zdecydować, co jest dla niego korzystniejsze, tzn. czy żąda unieważnienia całej umowy kredytu, czy też chce ją utrzymać w mocy, bez klauzul niedozwolonych. Rzecznik generalny TSUE wskazał także, iż nieuczciwa klauzula umowna nie będzie wiązać klienta banku, z wyjątkiem sytuacji, w której on sam wyrazi wolę związania tą klauzulą, pomimo otrzymania informacji o niewiążącym charakterze tego postanowienia umowy. Zatem, sąd nie może uznać klauzuli niedozwolonej za obiektywnie korzystną dla klienta banku i utrzymać ją w mocy, bez jego zgody. Trzeba podkreślić, że opinia rzecznika generalnego TSUE nie wiąże Trybunału. Niemniej jednak, jego stanowisko w wielu przypadkach pokrywa się z późniejszymi rozstrzygnięciami TSUE. Poniżej propozycja rzecznika generalnego TSUE odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie:

„1) Artykuł 1 ust. 2 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG stoją na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy uzupełnił luki w umowie – w zakresie nieuczciwych warunków umowy określających sposób i wysokość świadczenia, które prowadzą do niekorzystnego dla konsumenta upadku umowy – w drodze odwołania się do przepisów prawa krajowego o charakterze ogólnym, które przewidują, że treść czynności prawnej jest uzupełniana przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, i które nie są zatem przepisami o charakterze dyspozytywnym.

2) Sąd krajowy, w oparciu o prawo krajowe, zobowiązany jest wskazać moment, w którym należy dokonać oceny skutków stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku, mając na uwadze, w braku wyraźnych wskazówek ustawowych, że interes konsumenta, jaki należy rozważyć, to interes istniejący w momencie rozstrzygnięcia. Ponadto wola konsumenta, który uważa, że stwierdzenie nieważności całej umowy nie jest dla niego niekorzystne, przeważa nad wdrożeniem systemu ochrony, takiego jak zastąpienie nieuczciwego warunku i utrzymanie umowy w mocy.

3) Dyrektywa 93/13/EWG sprzeciwia się, w przypadku braku wyraźnej woli w tym zakresie ze strony samego konsumenta, utrzymaniu w mocy nieuczciwych warunków umownych, które w chwili rozstrzygnięcia sporu są obiektywnie korzystne dla konsumenta.

4) Do sądu krajowego, na podstawie prawa krajowego i zgodnie z prawem Unii, należy dokonanie oceny w zakresie kwalifikacji nieuczciwego charakteru warunku oraz przedmiotu umowy, w celu ustalenia, czy możliwe jest utrzymanie w mocy umowy pozbawionej nieuczciwych warunków. (opinia rzecznika generalnego TSUE z dnia 14 maja 2019 roku).”

Link do wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2018 roku: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62018CN0260:PL:PDF .

Link do opinii rzecznika generalnego TSUE z dnia 14 maja 2019 roku: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214084&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3422376) .