W dniu 24 lipca 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Z dniem 21 sierpnia 2019 r. zmianie uległ art. 12 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Poprzednio wynosiła ona od 30 zł do 5.000 zł. Obecnie jej maksymalna wysokość zwiększyła się do 10.000 zł. Zgodnie ze znowelizowanym art. 13 ust.1 u.k.s.c., w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu ponad 20.000 zł uiszcza się opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, której maksymalny wymiar uległ zwiększeniu ze 100.000zł do 200.000 zł.

Zmianie uległa również stała opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Dotychczas wynosiła ona w zależności od wartości przedmiotu sporu 40 zł albo 300 zł. Obecnie, tę opłatę uiszcza się w wysokości piątej części opłaty stosunkowej. Zatem, biorąc pod uwagę maksymalną wysokość opłaty stosunkowej, opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi do 40.000 złotych.

Nowelizacja objęła swoim zakresem również opłaty od wniosków składanych w postępowaniu zabezpieczającym. Opłata stała pobierana od wniosku o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego wzrosła z 40 zł do 100 zł. Zmianie uległa również opłata od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie, którą obecnie należy uiszczać w wysokości czwartej części opłaty należnej od pozwu o roszczenie, którego dotyczy zabezpieczenie.

W nowelizacji, która weszła w życie dniu 21 sierpnia 2019 r. wprowadzono opłatę od wniosku o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem lub zarządzenia wraz z uzasadnieniem. Dotychczas oba wymienione wnioski w ogóle nie podlegały opłacie. Obecnie, doręczenie orzeczenia lub zarządzenia z uzasadnieniem podlega opłacie stałej w wysokości 100 złotych. Ustawodawca przyjął jednak, że w przypadku wniesienia przez stronę środka zaskarżenia, opłata ta będzie zaliczana na poczet opłaty od środka zaskarżenia.