Zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Intencją ustawodawcy było dostosowanie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do regulacji obowiązujących w zakresie systemu teleinformatycznego dla postępowania cywilnego.

Podstawowym celem wskazanych regulacji jest umożliwienie stronom postępowania sądowoadministracyjnego komunikacji elektronicznej z sądem.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw stanowi doprecyzowanie ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła podstawy informatyzacji m.in. w sądach administracyjnych.

Ustawa wprowadza nowe regulacje w zakresie możliwości doręczania pism w formie dokumentu elektronicznego, zawierającego dane z systemu teleinformatycznego sądu. Tym samym, pisma procesowe będą mogły być wnoszone do sądu administracyjnego nie tylko w postaci papierowej, ale również w formie dokumentu elektronicznego. Skargę w formie dokumentu elektronicznego będzie można składać do elektronicznej skrzynki podawczej organu, natomiast pozostałe pisma procesowe – do elektronicznej skrzynki podawczej sądu.

Pisma procesowe wniesione w formie dokumentu elektronicznego, oprócz wymogów formalnych pisma, będą musiały zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Sąd administracyjny będzie doręczał pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona wniesie pismo w formie dokumentu elektronicznego albo wystąpi do sądu o takie doręczanie i wskaże sądowi adres elektroniczny albo wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskaże sądowi adres elektroniczny. Datą doręczenia pisma będzie data podpisania przez adresata pisma urzędowego poświadczenia odbioru. Po upływie czternastu dni od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia nieodebrana korespondencja sądowa będzie uważana za doręczoną. Stronie, która zrezygnuje doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korespondencję sądowa będzie doręczana w sposób tradycyjny. Oświadczenie o rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się w formie dokumentu elektronicznego.

Dodatkowo ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. wprowadza nowe wymogi formalne dla pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W celu zapewnienia jednoznacznego określenia stron postępowania oraz ich przedstawicieli w pierwszym piśmie procesowym należy wskazać. numeru PESEL – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku  osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – numeru KRS, REGON lub NIP.

Jednocześnie na podstawie przepisów przejściowych ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej regulacji, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe, z tym że w postępowaniach tych strona będzie mogła dokonać wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez sąd do obsługi doręczeń oraz ich doręczania przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej.