Tarcza antykryzysowa 3.0 – co się zmieniło dla konsumentów?

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 16 maja 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zawierająca rozwiązania przyjęte w ramach, tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Poniżej znajdą Państwo niektóre spośród rozwiązań towarzyszących zmianom dotychczasowej tarczy antykryzysowej, wprowadzone ww. ustawą:

Zmiany wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej 3.0

 

1. Nieważność umów przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumentów

Nowo uchwalony art. 387Kodeksu cywilnego, wprowadza sankcję nieważności umów tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta. Nieważność takiej umowy wystąpi tylko w przypadku, gdy:

  • wartośćprzenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy lub
  • wartośćzabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona lub
  • zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomościdokonanej przez biegłego rzeczoznawcę.

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, regulacja ta zabezpieczać ma przed nadużyciami, które mogą występować w obrocie powszechnym. Nowo wprowadzony przepis ma przeciwdziałać sytuacjom, w którym pożyczkobiorca, nakłoniony przy zawieraniu umowy do wskazania zaniżonej wartości przewłaszczanej nieruchomości, tracił nieruchomość nawet w przypadku jednego dnia opóźnienia w spłacie pożyczki. W szczególności że, jak wynika z uzasadnienia do ustawy, kwoty zabezpieczanych pożyczek często stanowiły niewielki ułamek wartości przewłaszczanej nieruchomości.

 

2. Ograniczenie możliwości sprzedaży nieruchomości zajętej w toku egzekucji komorniczej

Z dniem 30 maja 2020 r. wraz z wejściem w życie tarczy antykryzysowej 3.0 wprowadzony zostanie art. 9521 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, będzie wyznaczany na wniosek wierzyciela. Wierzyciel będzie zaś uprawniony do złożenia takiego wniosku, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowić będzie co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania (tj. wartości nieruchomości).

Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie będzie można przeprowadzić w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu. Na konsultacje dotyczące prawa nieruchomości i lokalowego zapraszamy do naszej kancelarii.

 

3. Wyzysk konsumentów zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5

Z dniem 30 maja 2020 r. zmieniony zostanie art 304 Kodeksu karnego traktujący o wyzysku. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem przepisu, kto w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie takiego świadczenia z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlegać będzie ten, kto w związku z zawarciem ww. umowy będzie żądał od konsumenta zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych lub odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w ustawie.

4. Nowe obowiązki dla dostawców usług telekomunikacyjnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej 3.0, do ustawy Prawo telekomunikacyjne dodane zostaną przepisy 561 – 563. Regulacje te przewidują:

  • możliwość rozwiązania umowy z dostawcą usług w formie dokumentowej, jeśli umowa również była zawierana w takiej formie;
  • prawo wypowiedzenia umowy automatycznie przedłużonej po okresie jej obowiązywania. W takim przypadku, w okresie wypowiedzenie abonent poniesie jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową;
  • dostawca usług ma obowiązek informowania o automatycznym przedłużeniu umowy co najmniej na 30 dni przed takim przedłużeniem.

Ustawa przewiduje również dalsze zmiany związane m.in. z rozwiązaniami umożliwiającymi konsumentowi monitorowanie wykorzystania przez niego usług telekomunikacyjnych, czy też prawo do zachowania i przeniesienia dotychczasowego numeru telefonu. Szereg zmian ma zapewnić wzrost jakości usług telekomunikacyjnych oraz ochronę abonentów.

5. Podatek od VOD

Ustawodawca wprowadził obowiązek wpłaty na rzecz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej kwoty odpowiadającej 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy. Obowiązanymi do zapłaty będą podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie, tzw. VOD.

6. Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła zwiększenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900 zł na osobę.

7. Nieodpłatna pomoc prawna również dla przedsiębiorcy

Zmiana ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługiwać będzie osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

8. Wydłużony termin do wydania kierowcy zaświadczenia ADR.

Termin do wydania kierowcy zaświadczenia ADR zostaje wydłużony z 7 do 14 dni.

Więcej na temat zmian dla firm w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 w naszym najnowszym wpisie.

Jeśli zaprezentowane zagadnienia dotyczą również Państwa sytuacji lub chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje o ww. nowelizacji, prosimy o kontakt z radcami prawnymi naszej kancelarii:

Radcą prawnym Joanną Grzywaczewską                            joanna.grzywaczewska@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Joanną Urbaniak                                         joanna.urbaniak@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Aleksandrą Falana                                     aleksandra.falana@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Natalią Ogrodniczak-Kowalską            natalia.ogrodniczak@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Mateuszem Karolakiem                            mateusz.karolak@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Marcinem Redlickim                                  marcin.redlicki@firmaprawnicza.pl

 

Zastrzeżenie:

Informacja zawarta w Alercie Prawnym nie stanowi porady prawnej. Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tej informacji bez uprzedniej analizy takiej możliwości na gruncie konkretnego stanu faktycznego