Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 16 maja 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zawierająca rozwiązania przyjęte w ramach, tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Poniżej znajdą Państwo niektóre spośród rozwiązań przewidzianych dla przedsiębiorców, w ramach ww. tarczy 3.0:

Tarcza antykryzysowa 3.0 dla przedsiębiorców

1. Przedłużenie okresów ważności dokumentom wydawanym cudzoziemcom

Ustawą dnia 14 maja 2020 r. ustawodawca rozwiewa wątpliwości przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców. Zgodnie z nowym przepisem art. 15z5 i nast. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „ustawa o.o COVID-19”), jeżeli na skutek skorzystania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi z uprawnień określonych w:

  • 3 (praca zdalna),
  • 15g ust. 8 (obniżenie wymiaru czasu pracy),
  • 15x ust. 1 (zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy) lub
  • 15zf ust. 1 (wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy)

uległy zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w stosownym zezwoleniu, to cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

 

Powyższe rozwiązanie przesądza, że również przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców mogą skorzystać z rozwiązań przewidzianych dla ochrony miejsc pracy. Dodatkowo w przypadku modyfikacji warunków pracy pracownika – cudzoziemca, możliwe jest świadczenie tej pracy na podstawie dotychczasowego zezwolenia.

2. Zmiana w zakresie świadczenia postojowego dla przedsiębiorcy

Zgodnie ze zmienionym art. 15zq ustawy o COVID-19, ze świadczenia postojowego może skorzystać również osoba prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

  • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
  • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Przed wprowadzoną zmianą możliwość skorzystania ze świadczenia postojowego mieli przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie tej działalności przed 1 lutego 2020 r.

3. Zmiana w mikropożyczkach

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego, również w przypadku mikropożyczki z Urzędu Pracy zmieniony został termin rozpoczęcia działalności gospodarczej z 1 marca 2020 na 1 kwietnia 2020r.

4. Rozszerzenie zwolnienia za składek ZUS

Zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 dla przedsiębiorców, o zwolnienie z opłacania składek do ZUS za kwiecień i maj 2020 będą mogły ubiegać się osoby opłacające je na własne ubezpieczenia, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Warunkiem jest to, by ich dochód z tej działalności, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 7 tys. zł.

Ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej będą mogły skorzystać osoby korzystające z tzw. ulgi na start, tj. które rozpoczęły działalność po raz pierwszy albo podejmują ją po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej zawieszenia lub zakończenia. Zwolnienie przysługuje osobom, które rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r., a ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie może być wyższy niż 15 681 zł. Gdyby przychód był jednak wyższy, możliwość skorzystania z pomocy będzie uzależniona od dochodu uzyskanego w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie. Nie może on być wyższy niż 7 tys. zł.

5. Możliwość otrzymania dofinansowania na pracownika niepełnosprawnego

Pracodawca będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1, albo organizacją pozarządową lub podmiotem, o których mowa w art. 15zze ust. 1, korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy może otrzymać dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb albo art. 15zze ustawy o COVID-19 tj., dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia.

6. Brak możliwości rozwiązania umowy o pracę mailem

Pomimo wstępnych założeń projektu tarczy antykryzysowej 3.0, ustawodawca wycofał się z umożliwienia rozwiązania umowy o pracę przez przedsiębiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tym samym zachowują moc wszelkie dotychczasowe uregulowania dotyczące rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem. W kwestii doradztwa w dziedzinie prawa pracy zapraszamy do naszej kancelarii.

Więcej na temat nowej tarczy antykryzysowej 3.0 dla konsumentów pisaliśmy w naszym ostatnim wpisie.

Jeśli zaprezentowane zagadnienia dotyczą również Państwa sytuacji lub chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje o ww. nowelizacji, prosimy o kontakt z radcami prawnymi naszej kancelarii:

Radcą prawnym Joanną Grzywaczewską                            joanna.grzywaczewska@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Joanną Urbaniak                                         joanna.urbaniak@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Aleksandrą Falana                                     aleksandra.falana@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Natalią Ogrodniczak-Kowalską            natalia.ogrodniczak@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Mateuszem Karolakiem                            mateusz.karolak@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Marcinem Redlickim                                  marcin.redlicki@firmaprawnicza.pl

 

Zastrzeżenie:

Informacja zawarta w Alercie Prawnym nie stanowi porady prawnej. Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tej informacji bez uprzedniej analizy takiej możliwości na gruncie konkretnego stanu faktycznego.