W dniu 21 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy zwiększające uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych, które mają polepszyć standardy obsługi konsumenckiej. Wprowadzone zmiany stanowią pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Po pierwsze, nowelizacja prawa telekomunikacyjnego wprowadza nowe uprawnienia dla abonentów firm telekomunikacyjnych. Wprowadzone regulacje umożliwiają […]

W dniu 21 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy zwiększające uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych, które mają polepszyć standardy obsługi konsumenckiej. Wprowadzone zmiany stanowią pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE).

Po pierwsze, nowelizacja prawa telekomunikacyjnego wprowadza nowe uprawnienia dla abonentów firm telekomunikacyjnych. Wprowadzone regulacje umożliwiają abonentom zdalne wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W praktyce oznacza to, że umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych można wypowiedzieć za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (wiadomości e-mail), nie ma już konieczności wypełniania papierowych dokumentów i wysyłania ich listem poleconym bądź składania w punkcie sprzedaży operatora.

Po drugie, wprowadzono także nowe obowiązki dla operatorów sieci komórkowej. Nowe przepisy nakładają na operatorów obowiązek zawiadomienia Klienta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz przyjęcia takiego oświadczenia.

Ponadto, nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące przedłużania umowy. Do tej pory operatorzy nie mieli obowiązku informowania abonentów o zbliżającym się terminie zakończenia obowiązywania umowy i mogli automatycznie przedłużać umowy na czas nieokreślony. Obecnie wprowadzone regulacje zakładają, że operator nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta ma obowiązek poinformować Klienta o przedłużeniu umowy na czas nieokreślony. Operatorzy mają również informować o możliwych sposobach rozwiązania umowy oraz o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Jednocześnie wprowadzono zmiany, które mają uchronić Klientów przed ponoszeniem opłat za uruchomienie dodatkowych usług, jak również przed wyłączeniem usług, które Klienci mieli zagwarantowane w dotychczasowej umowie. Zgodnie z nowymi regulacjami –  w okresie wypowiedzenia ? abonent zobowiązany jest do ponoszenia jedynie kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy.

Kolejne zmiany wprowadzają możliwość monitorowania zużycia usług, w szczególności w zakresie pakietu danych w usłudze dostępu do Internetu. Dostawcy usług mają bowiem obowiązek informowania Klientów o ilości zużytych danych w ramach pakietu Internetu oraz momencie wygaśnięcia danej usługi, co oznacza, że firmy telekomunikacyjne będą musiały w odpowiednim czasie wysłać do Klientów wiadomość o saldzie danych oraz dacie zakończenia danej usługi.

Nowelizacja wprowadza także prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany operatora sieci komórkowej. Nowy dostawca usługi ma bowiem obowiązek aktywowania usługi w najkrótszym możliwym terminie, nie później jednak niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Natomiast dotychczasowy dostawca będzie zobligowany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do momentu aktywacji usługi przez nowego dostawcę.

Nowe regulacje wydłużyły również czas na przeniesienie dotychczasowego numeru do innej sieci – dokładnie nie krócej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy. Zapewni to abonentom dodatkowy czas na dopełnienie formalności związanych z wyborem nowego dostawcy usług bez narażenia się na przypadkową utratę dotychczasowego numeru.

Podsumowując, znowelizowane prawo telekomunikacyjne ma przede wszystkim na celu wyeliminowanie nadużyć pojawiających się ze zmianą operatora czy też zakończeniem obowiązywania umowy. Nowe regulacje mają przy tym polepszyć standardy obsługi konsumenckiej.