ponad 30 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej

Naszym klientom oferujemy:

  • konsultacje prawne w zakresie realizacji obowiązków organizatora, agenta oraz pośrednika turystyki, podmiotów świadczących usługi hotelarskie i prowadzących obiekty noclegowe, organizujących szkolenia dla pilotów wycieczek, przewodników,
  • doradztwo prawne dotyczące organizowania imprez turystycznych, pośredniczenia w zawieraniu umów o imprezę turystyczną, działania w imieniu i na rzecz organizatora imprez turystycznych,
  • pomoc prawną przy opracowywaniu lub weryfikacji ogólnych warunków świadczenia usług turystycznych, umów o imprezę turystyczną pod kątem postanowień niezgodnych z prawem (klauzul niedozwolonych),
  • doradztwo prawne dotyczące prawidłowego postępowania i dozwolonych praktyk przy realizacji ustawowych przesłanek ochrony konsumentów, w tym obowiązków informacyjnych wobec klientów, procedur związanych z oferowaniem świadczenia zastępczego, odwołaniem imprezy turystycznej, rozpatrywaniem reklamacji zgłaszanych przez klientów,
  • konsultacje prawne przy zawieraniu umów agencyjnych, umów o świadczenie usług turystycznych oraz ich realizacji,
  • doradztwo prawne w zakresie realizacji usług płatniczych towarzyszących usługom turystycznym, w szczególności w zakresie oceny prawidłowej realizacji obowiązków informacyjnych względem klientów, rozliczeń z transakcji płatniczych, rozliczeń pomiędzy płatnikiem, akceptantem, agentem, odbiorcą środków pieniężnych,
  • konsultacje prawne w zakresie realizacji usług ubezpieczeniowych towarzyszących usługom turystycznym, w szczególności w zakresie oceny Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umów ubezpieczeniowych, prawidłowej realizacji obowiązków ubezpieczeniowych w przypadku wystąpienia danego ryzyka objętego polisą,
  • reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej w sprawach dotyczących czynów niedozwolonych (np. wypadki komunikacyjne), dochodzenia roszczeń z nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków kontraktowych, w tym z umów agencyjnych (rozliczenia pomiędzy organizatorem imprez turystycznych a agentem: warunki prowizyjne, świadczenie wyrównawcze), umów o świadczenie usług turystycznych, dochodzenia roszczeń regresowych od kontrahentów, dochodzenia roszczeń z umów ubezpieczenia, z umów o świadczenie usług płatniczych ( np. chargeback), doradztwo prawne w postępowaniach kontrolnych, w sprawach dotyczących nieprawidłowej realizacji imprezy turystycznej,
  • pomoc prawną w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji w sprawach dotyczących usług turystycznych, czynów polegających na naruszeniu dóbr osobistych, prawa do wizerunku, praw autorskich oraz praw pokrewnych, domen internetowych,
  • usługę compliance – oceny zgodności z prawem krajowym i unijnym prowadzonych działań w obszarze usług turystycznych.