Klauzula informacyjna

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ceret Grzywaczewska – Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 52 lok.2, 90-428 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000477436, NIP 7250034920.

Jak się z nami skontaktować?

Można się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na powyższy adres, kierując e-mail na adres firmaprawnicza@firmaprawnicza.pllub dzwoniąc do nas pod numer +48 42 633 06 93. Odpowiemy na Państwa pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czyje dane przetwarzamy? W jakim celu i na jakiej podstawie?

Przetwarzamy przede wszystkim dane naszych Klientów w celu świadczenia na ich rzecz pomocy prawnej. Przetwarzanie ich jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Klientem, ewentualnie podjęcia działań przed zawarciem tej umowy na żądanie Klienta. Obowiązek przetwarzania danych nakładają na nas również przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o rachunkowości. Przechowujemy także dane w zakresie niezbędnym do realizacji naszych uzasadnionych interesów w postaci ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Możemy również przetwarzać szczególne kategorie danych, przykładowo dane dotyczące stanu zdrowia. Dokonujemy tego tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a także gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.

Ponadto, przetwarzamy również dane osób kontaktujących się ze strony naszych Klientów, czy w sprawach naszych Klientów. Wówczas przetwarzamy dane w postaci: imienia, nazwiska, służbowego adresu email lub numeru telefonu. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, jakimi są zapewnienie stałego kontaktu z naszymi Klientami oraz właściwe i sprawne podejmowanie działań w ramach prowadzonej przez nas działalności. Dane osób kontaktujących pozyskujemy często od nich samych lub od Klientów, ewentualnie osób uczestniczących w sprawach Klientów.

Świadcząc pomoc prawną jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Ustawa o radcach prawnych, jak również Kodeks Etyki Radcy Prawnego nakładają na każdego radcę prawnego i aplikanta radcowskiego obowiązek zachowania w poufności wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Co ważne, obowiązek ten jest nieograniczony w czasie. Stanowi to gwarancję ochrony danych osobowych i podstawę budowania zaufania w relacjach z Klientami.

Komu przekazujemy dane?

Dbamy szczególnie o poufność przetwarzanych przez nas danych. Dane mogą być przekazywane wyłącznie naszym upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym, a także podwykonawcom(w szczególności świadczącym usługi IT, hostingowe, księgowe), którzy gwarantują wdrożenie odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo danych. Dane mogą być przekazywane równieżorganom i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (w szczególności sądom i organom administracji publicznej).

Czy przekazujemy dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Nie przewidujemy przekazywania danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Przez jaki czas przechowujemy dane?

Dane będziemy przechowywać przez 10 lat od zakończenia postępowania, w ramach którego zostały zgromadzone.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane przetwarzamy?

Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo:

  • dostępu do treści swoich danych;
  • uzyskania kopii tych danych;
  • sprostowania danych;
  • ograniczenia ich przetwarzania;
  • przenoszenia danych (o ile ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany);
  • żądania usunięcia danych(wyłącznie, gdy zaistnieje sytuacja opisana w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w szczególności, gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celów);
  • wniesienia sprzeciwu w zakresie w jakim przetwarzamy dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu; w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać dane, chyba będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, natomiast brak przekazania niezbędnego zakresu danych może uniemożliwić świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta.

Czy podejmujemy decyzję w sposób zautomatyzowany, czy profilujemy?

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania.