Zmniejszenie kwoty wolnej od zajęcia w egzekucji z rachunków oszczędnościowych.

  Zmianę w przedmiocie zmniejszenia kwoty wolnej od zajęcia w egzekucji wprowadza  nowelizacja art. 54 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe. Dotychczasowa regulacja zakładała, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z […]

 

Zmianę w przedmiocie zmniejszenia kwoty wolnej od zajęcia w egzekucji wprowadza  nowelizacja art. 54 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe. Dotychczasowa regulacja zakładała, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Jednakże nowelizacja, która weszła w życie z dniem 8 września br. przewiduje, że możliwe jest zajęcie środków jedynie do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Co istotne, zwolnienie w tej wysokości ma odnosić się do każdego miesiąca kalendarzowego trwania zajęcia, a nie rozciągać się na cały okres trwania postępowania egzekucyjnego. Na marginesie warto zauważyć, że zwolnienia od zajęcia omówionego powyżej, nie można utożsamiać ze zwolnieniem spod egzekucji bowiem środki te nie podlegają egzekucji do czasu, gdy znajdują się na rachunku oszczędnościowym. Analogiczna zmiana ma miejsce również w znowelizowanym art. 28 Ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych.