Z dniem 13 listopada 2017 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zwiększające uprawnienia dłużników do żądania usunięcia informacji gospodarczych przekazanych przez wierzycieli do Biur Informacji Gospodarczych.

Biura Informacji Gospodarczej (BIG) są to instytucje gromadzące, przechowujące i udostępniające dane o nierzetelnych dłużnikach, działające na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zgodnie z wykazem prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju, w Polsce działa obecnie pięć Biur Informacji Gospodarczej:

 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowy Rejestr Długów BIG,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, informacje gospodarcze dotyczące dłużnika będącego konsumentem mogą zostać przekazane przez wierzyciela do Biura Informacji Gospodarczej po spełnieniu przesłanek wymienionych w art. 14 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wierzyciel może zatem przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 1871p.c.;
 • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Na chwilę obecną możliwość usunięcia danych przekazanych do Biur Informacji Gospodarczych na wniosek dłużnika jest ograniczona i może nastąpić w szczególności w razie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania lub na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania. Powyższe oznacza, że na chwilę obecną możliwe jest przekazywanie przez wierzycieli informacji o zobowiązanych przedawnionych, a dłużnicy, którzy nie wykażą nieistnienia lub wygaśnięcia takiego zobowiązania mogą nie być w stanie doprowadzić do usunięcia informacji gospodarczych udostępnianych przez Biura Informacji Gospodarczych.

Z dniem 13 listopada 2017 r. wchodzą jednak w życie nowe przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zwiększające uprawnienia dłużników do żądania usunięcia informacji gospodarczych przekazanych przez wierzycieli do Biur Informacji Gospodarczych.

Do najważniejszych zmian należeć będzie:

 1. wprowadzenie obowiązku zamieszczania we wpisie informacji o tym, że dłużnik uznaje roszczenie za przedawnione,
 2. wprowadzenie do art. 14 dodatkowej przesłanki przekazania informacji o zadłużeniu, tj. brak upływu 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania,
 3. dodanie art. 21a, który umożliwi wnoszenie do Biur Informacji Kredytowych sprzeciwu dot. nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych mających status informacji aktualnych,
 4. wprowadzenie do art. 31 ustawy dodatkowej przesłanki usunięcia informacji ? upływ 10 lat od momentu, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Powyższe zmiany umożliwią osobom wpisanym do Biur Informacji Gospodarczych występowanie z żądaniami dokonania aktualizacji informacji gospodarczych w szczególności w zakresie przedawnienia roszczenia, a w przypadku roszczeń wymagalnych dłużej niż 10 lat, z żądaniami usunięcia udostępnianych informacji gospodarczych.