Od dnia 13 lipca 2017 r. elektroniczne podpisywanie dokumentów na Portalu S24 jest możliwe wyłącznie z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, a nie jak dotąd za pomocą ?zwykłego? podpisu elektronicznego.

Od kilku lat polski system prawny przewiduje możliwość zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w tzw. trybie S24, a więc przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Dostęp do systemu teleinformatycznego możliwy jest przez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości. Dotychczas do podpisania umowy spółki z o.o. oraz złożenia wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego w trybie S24 wystarczył tzw. ?zwykły? podpis elektroniczny, uzyskiwany przez założenie konta w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości oraz aktywację podpisu w tym systemie, nie wymagając przy tym podjęcia żadnych dodatkowych czynności. Do dokonania aktywacji podpisu wystarczyło podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego. W procesie rejestracji spółki w trybie S24 każda z osób podpisujących wniosek (w praktyce każdy ze wspólników) musiał posiadać aktywne konto w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Takie rozwiązanie jednak prowadziło do nadużyć i zachwiania obrotu gospodarczego w tym zakresie. W odpowiedzi na powyższe nadużycia, polski ustawodawca Ustawą o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmodyfikował art. 1571 Ksh w ten sposób, że obecnie zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Profil zaufany ePUAP można założyć na trzy sposoby. Profil zaufany można założyć przez Internet za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny), albo za pomocą internetowego konta bankowego. Profil taki można również założyć w punkcie potwierdzającym, tj. m.in. w dowolnym urzędzie lub banku, gdzie dane zostają potwierdzane osobiście, ale po uprzednim złożeniu stosownego wniosku za pomocą Internetu.

Podejmowanie czynności z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP będzie zajmowało znacznie więcej czasu i obarczone będzie zdecydowanie większą ilością danych podlegających weryfikacji. Jednakże bez wątpienia zaostrzona weryfikacja zwiększy bezpieczeństwo tychże danych.