Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że od 1 września do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r.

Jest to związane z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543), dalej jako Ustawa, i stopniowym odchodzeniem od możliwości pracy cudzoziemców na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem, cudzoziemca można zatrudnić w oparciu o zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w ramach tzw. procedury oświadczeniowej. Oświadczenie powinno być zarejestrowane przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca jego siedziby przed podjęciem pracy przez cudzoziemca. Łączny okres zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających mu wykonanie pracy. Powyższa procedura miała zatem zastosowanie do tzw. ?pracowników sezonowych?.

Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych.  Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym).

Ustawa wprowadziła także zmiany w zakresie wniosku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zezwolenie na pracę.