Już wkrótce jawne dane i informacje udostępniane w CEIDG nie będą podlegać ustawie o ochronie danych osobowych. Wyjątek stanowią jedynie przepisy odnoszące się do kontroli przetwarzania danych przez GIODO i zabezpieczeniu danych osobowych. Zmiana ta nastąpi z dniem 18 maja 2016 r., kiedy to wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z […]

Już wkrótce jawne dane i informacje udostępniane w CEIDG nie będą podlegać ustawie o ochronie danych osobowych. Wyjątek stanowią jedynie przepisy odnoszące się do kontroli przetwarzania danych przez GIODO i zabezpieczeniu danych osobowych. Zmiana ta nastąpi z dniem 18 maja 2016 r., kiedy to wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, CEIDG udostępnia dane przedsiębiorcy, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Bardzo szeroki jest natomiast katalog informacji jawnych. Należą do nich m.in. numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacyjny NIP, informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, data rozpoczęcia działalności gospodarczej, adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej bez wątpienia będzie można ?łatwiej? przetwarzać dane przedsiębiorców. W jej wyniku, dane z CEIDG będą udostępniane (w inny sposób niż w serwisie internetowym CEIDG) wszystkim podmiotom nieodpłatnie. W tym celu nie będzie konieczne zawarcie umowy z Ministerstwem Gospodarki ? wystarczy jedynie ustalić warunki udostępnienia danych. Ponadto osoby, które uzyskują dostęp do danych przedsiębiorcy nie będą wymagały identyfikacji, podobnie jak cel w jakim dane te uzyskują. Nowa ustawa utrzymuje jedynie zakaz przekazywania innym podmiotom danych pozyskanych z CEIDG.
W świetle znowelizowanych przepisów konieczne jest wyłącznie odpowiednie zabezpieczenie pozyskanych z CEIDG informacji, w tym m.in. wdrożenie polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym czy wydanie upoważnień do przetwarzania danych. Warto jednak podkreślić, iż nowe przepisy nie nakładają obowiązku zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych (ani zapewnienia innej podstawy przetwarzania danych), dopełnienia obowiązku informacyjnego czy rejestrowania zbioru.