Niektóre opłaty związane z ochroną znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych zostaną obniżone – to główne postanowienia opublikowanego właśnie rozporządzenia nowelizującego dotychczasowe przepisy.

Zdecydowano się obniżyć opłaty za ochronę wzoru przemysłowego. Przykładowo suma opłat okresowych za dziesięcioletni okres ochronny wyniesie 400 zł zamiast dotychczasowych 1400 zł. Obniżenie opłat, w połączeniu z odformalizowaniem procedury zgłoszeniowej, ma spopularyzować tę formę ochrony własności intelektualnej i stanowić konkurencyjną alternatywę dla unijnego systemu ochrony wzorów wspólnotowych.

Z kolei w związku ze zniesieniem przymusu rzecznikowskiego, a co za tym idzie wzrostem ponoszonych przez Urząd Patentowy kosztów prowadzenia korespondencji z podmiotami zagranicznymi, opłatę za przekazywanie korespondencji na dodatkowe adresy podniesiono z 200 do 300 zł.

W zakresie opłat dotyczących znaków towarowych zmiany polegają m.in. na wprowadzeniu opłaty od wniosku za podzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, opłaty od sprzeciwu od zgłoszenia znaku towarowego oraz opłaty od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy po wydaniu decyzji po rozpatrzeniu sprzeciwu. Jednocześnie obniżeniu ulegnie opłata za zgłoszenie znaku towarowego, która teraz będzie wynosić 450 zł, a w przypadku zgłoszenia w postaci elektronicznej – 400 zł.

Wprowadzające wyżej opisane zmiany rozporządzenie Rady Ministrów z 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. poz. 1623) wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.